الف) تبدیل ساده:(Switch or turn or transition-simple transition)

1. در حالت آماده‌سازی قرار گرفته و دستها را به طرفین باز می‌کنیم.

2. اسکیت پای راست را به جلو برده و در حالت سیزر قرار می‌گیریم.

3. زانوها را خم کرده و با گردش از بالاترین نقطه یعنی سر و در امتداد آن دستهای باز یا شانه‌ها، لگن، زانوی پای عقب (چپ) را نیز همزمان با بلند کردن اسکیت پای عقب (چپ) در جهت خلاف پای جلو (راست) به اندازه ۱۸۰ درجه می‌گردانیم و به صورت موازی در پشت اسکیت پای جلو (راست) قرار می‌دهیم.

4.  در ادامه گشتاور بالاتنه حالا اسکیت پای جلو (راست) را بلند کرده و به صورت موازی در کنار اسکیت پای دیگر (چپ) قرار می‌دهیم.

ب) تبدیل پرشی: (rotation jump-jump transition)

1. در حالت آماده‌سازی قرار گرفته و دستها را به طرفین باز می‌کنیم.

2. دستها را در خلاف جهت پرش کشیده و زانوها را همچون فنری که آماده رها شدن است جمع می‌کنیم.

3. همزمان با گشتاور دستها و صاف کردن زانوها به میزان ۱۸۰ درجه در پاد ساعتگرد پریده و می‌گردیم.

4. بر روی اسکیتهای با الگوی پارالل و زانوی خم فرود می‌آییم.


ج) تبدیل دور چارلی یا موهاک یا ایگل ترن:(Eagle Turn or Mohawk-eagle transition)

تمام مراحل اجرا همچون تبدیل ساده است ولی با این تفاوت که در قسمت دوم اجرا به جای قرار گرفتن اسکیت پای دوم حرکت یعنی اسکیت پای چپ در پشت اسکیت پای اول یعنی اسکیت پای راست، پاشنه‌ها یا چرخ‌های چهارم هر دو اسکیت در یک خط صاف و شبیه به حرکت ایگل قرار می‌گیرد.


د) تغییر جهت روی پنجه و پاشنه:( toe toe and heel heel transition)

1. پنجه محوری و بلند کردن پاشنه = چرخش رو به عقب و پاشنه حرکتی

2. پاشنه محوری و بلند کردن پنجه = چرخش رو به جلو و پنجه حرکتی


*تغییر جهات مقدماتی اسکیت‌سواری اینلاین در دو سمت راست و چپ و دو جهت جلو به عقب و عقب به جلو اجرا می‌شود.

* برای درک بهتر و همسان‌سازی آموزش تمام تغییر جهات صرفاً از یک سمت و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت توضیح داده شد.

* همواره بالاتنه را ایستاده و آپرایت نگهدارید و چرخاندن یک سینی یا توپ بزرگ را در تمام اجراها تجسم کنید.

* تمام تمرینات را ابتدا به صورت ایستا و قرار گرفتن ثابت در یکجا تمرین کنید و برای این کار می‌توانید سطوحی همچون فرش یا موکت یا چمن را برای ثبات بیشتر بکار ببرید. پس از تسلط کافی تمرینات، را به صورت پویا و در حرکت اجرا کنید.

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link