اسکیت‌سواری با عشق و مهربانی

 

بودا یک جستجوگر و کمال‌جو بود و آنچه یافت، سرلوحه انسانیتِ انسانهای بی‌شمار گشت.

برای اسکیت‌سواری در سرزمین نیروانا

جایی که زمان و مکان وجود ندارد

 

اسکیت‌سواری به سبک بودا

 

رنج اسکیت‌سواری

شروع اسکیت‌سواری رنج است، کسب مهارت در اسکیت‌سواری رنج است، زمین خوردن در اسکیت‌سواری رنج است، پیشرفت در اسکیت‌سواری رنج است، مربیگری در اسکیت‌سواری رنج است، کنار گذاشتن اسکیت‌سواری رنج است و.....

خاستگاه رنج اسکیت‌سواری

دلبستگی و تمایل به اسکیت‌سواری دلیل به وجود آمدن تمام رنج‌های اسکیت‌سواری است.

توقف رنج اسکیت‌سواری

با دنبال کردن تمایلات و دلبستگی‌ها رنج‌ها به پایان نمی‌رسد، بلکه با آگاهی و گسستن از اسکیت‌سواری صرف به وجود می‌آید.

راه توقف رنج اسکیت‌سواری

راه توقف رنج در اسکیت‌سواری داشتن جهان‌بینی فراتر از اسکیت‌سواری صرف است.

اسکیت‌سواری به مثابه یک فرهنگ است.

اسکیت‌سواری یک زندگیست.

پس؛

بینش خود نسبت به فرهنگ اسکیت‌سواری را از طریق کسب دیدگاه درست و داشتن نیت درست در راستای اسکیت‌سواری اصلاح کنید.

اخلاق‌مداری خود به فرهنگ اسکیت‌سواری را از طریق گفتار درست، کردار درست، معاش درست اصلاح کنید.

* از دروغ‌گویی، بدگویی، درشت گویی و یاوه‌گویی موقع اسکیت‌سواری خودداری کنید.

* در تعامل با اسکیت‌سواران دیگر بی‌زیان، بدون آزار و با روابط چارچوب‌دار و انسانی برخورد کنید.

* از آموزش اسکیت‌سواری غیر اصولی خودداری کنید.

تمرکز روانی خود در فرهنگ اسکیت‌سواری را با کوشش، اندیشه و تمرکز درست کسب کنید.

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link