یکی از ترفندهای مسحور کننده و زیبای رو به عقب در اسکیت‌سواری[1] ترفند کراس بک (کِراسبَک، دور زدن از عقب) است.

کراس‌بک[2] با کریس کراس[3] و کراس‌اور بک[4] متفاوت است.

برخی مواقع، پا ضربدری در اسکیت‌سواری، اصطلاح رایج و عامه‌پسند اجرای این ترفندها به شمار می‌رود که کاربرد آن چندان مناسب نیست.

یکی از تفاوت‌های اساسی در این سه ترفند وضعیت بلند شدن اسکیتها از روی زمین است.

در ترفند کریس کراس هیچ اسکیتی از روی زمین بلند نمی‌شود، در ترفند کراس‌اور هر دو اسکیت به صورت متناوب از زمین بلند می‌شود و در ترفند کراسبک صرفاً یک اسکیت از روی زمین بلند می‌شود.

* بر روی ترفند چپ راست درجا زدن با الگوی وی ریورز یا هشت اسکیتها و نگاه از دو سمت شانه راست و چپ به عقب مسلط شوید و توجه کنید که گام‌های خود را کوتاه و به اندازه یک چرخ اسکیت بردارید. (با پنجه‌های نزدیک به هم و پاشنه‌های از هم دور، زمانیکه یک پا را بلند میکنیم ابتدا پاشنه بلند شده و سپس پنجه بلند شده و بر روی پای دیگر سر می‌خوریم درحالیکه بدن کاملاً ایستاده است.)

* بر روی رولینگ یا سُر خوردن یازده یا پارالل یا موازی اسکیتها و نگاه از دو سمت شانه راست و چپ به عقب با دستانی کشیده در راستای حرکت مسلط شوید. (با لبه مرکزی، فاصله دو اسکیت به اندازه فاصله دو گوش و توزین وزن به صورت مساوی بر روی دو اسکیت و با کمک از نیروی وارد شده به دیواره یا میله آموزشی)

* بر روی سویزل رو به عقب با نگاه از راست و چپ و سویزل رو به جلو تمرین کنید. (و همزمانی دور شدن پاشنه اسکیتها در زمان نشستن خم شدن بر روی زانو و نزدیک شدن به خط تقارن و قرار گرفتن در الگوی موازی با بلند شدن و صاف شدن زانو)

* بر روی سویزل نصفه، سی کات یا لمون نصفه رو به عقب با نگاه از راست و چپ تمرین کنید.

* بر روی توقف ساعتی با اسکیت پای راست در ساعت 5 (نگاه از سمت شانه راست به عقب) و اسکیت پای چپ در ساعت 7 (نگاه از سمت شانه چپ به عقب) مسلط شوید.

* بر روی ترفند سیزر راست و چپ در حرکت رو به عقب اسکیتها و نگاه از دو سمت شانه راست و چپ به عقب با دستانی کشیده در راستای حرکت مسلط شوید.

* بر روی ترفند کراس‌اور[5] در حرکت رو به عقب اسکیتها و نگاه از دو سمت شانه راست و چپ به عقب با دستانی کشیده در راستای حرکت مسلط شوید. (ابتدا به صورت ایستا و در کنار میله آموزشی و یا همراه با کمک مربی و سپس به صورت پویا و در حرکت اجرا شود.)

 


و اما کراس‌بک؛

ابتدا اسکیتها را در اِستَنس موازی قرارداده و آن را در طول بگسترانید به حالت اِستَنس سیزر برسانید. (وزن بر هر دو پا یکسان)

سپس وزن را بر روی اسکیت پای عقب بیشتر کرده و پای جلو را به صورت ضربدری و همزمان با خم کردن زانوها از پاشنه به داخل بکشید و دوباره وزن را بر روی دوپا توزین کنید. توجه کنید که زانوی پای به داخل کشیده شده خم و اسکیت بر روی لبه مرکزی باشد، اسکیت پای مخالف بر روی لبه خارجی رفته و آزاد می‌شود.

در نهایت پای زیرین که آزاد شده بلند و در کنار پای کراسبک به صورت موازی قرار می‌گیرد و تکرار و تمرین این حرکت به صورت متناوب ترفند زیبای کراسبک را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

دستها در راستای حرکت و به موازات شانه، درحالیکه کف دست رو به زمین است و هماهنگ با محیط دایره‌ای که در آن کراسبک را اجرا می‌کنیم قرار می‌گیرد.

 

نکات کلیدی:

ترفند کراسبک در مسیری به شکل دایره یا نیمدایره اجرا می‌شود.

ترفند کراسبک بر روی هر دو جهت از راست و از چپ تمرین شود و مهارت لازم کسب گردد.

در ترفند کراسبک نگاه و صورت به سمت دایره قرار می‌گیرد.

در رشته نمایشی (بر روی یخ) و رشته هنری (بر روی اینلاین) استفاده متناظر از لبه خارجی پای تکیه‌گاه و لبه داخلی پای کراس یا ضربدری شده به همراه انتقال وزن بدن به سمت دایره و عقب جذابیت اجرای ترفند کراسبک را چند برابر می‌کند.

 

 

آموزش کراس اور بکوارد(کراسبک)
سلام من اهشا هستم
و امروز قصد دارم چند کراسبک در جهت خلاف عقربه های ساعت به وجود بیارم
بسیار خوب دو موقعیت وجود دارد
یکی پای راست که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند
و پای دیگر منعطف از جلوی اسکیت دیگر با زانوی خم به داخل میاد
و کراس اور بکوارد (کراسبک) ایجاد میشود
آنرا به همان شکل حفظ کنید
سرخوردن یازده، سیزر، کشیدن پا به داخل و بلند کردن پای دیگر موارد ضروری اند که اگر انجام نشود دمار از روزگارمان در میاره

اجرای تعدادی کراس اور بکوارد(کراسبک)

خوب پس به این میگن کراسبک که یک مهارت مهم برای اسکیت‌سواری شما در آینده است و
مانند حرکت رو به عقب که با مهارت
و به صورت پیوسته در کنار هم اجرا میشود.

گالری:

 

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link


[1] Backward skating

[2] cross back

[3] Criss cross

[4] Backward cross over

[5] Cross over