coffin or cross sit

یکی از حرکات زیبا و قدیمی رشته رولر اسکیت، که بر روی اسکیت‌های کواد[1] متدوال بوده و هست کافین[2] یا کراس سیت[3] نام دارد.

coffin or cross sit

در صورتی که سطح مهارت اسکیت سواری شما خوب باشد میتوانید این حرکت را بر روی اینلاین اسکیت و حتی اسکیت بر روی یخ (پاتیناژ) نیز اجرا نمایید.

coffin or cross sit

این حرکت در رشته اسکیت روی یخ هایدِرُبِلیدینگ[4] نامیده میشود و حرکت با سرخوردن بر روی لبه‌های داخلی و بدنی کشیده که در پایین ترین سطح ممکن بر روی زانوی خم و پای آزاد کاملاً کشیده اجرا میشود.

نزدیک بودن و پایین آمدن بر روی یخ

تماس تنها تکیه گاه و انگشتان دست

و صاف بودن پشت بدن

منجر به کسب امتیاز بیشتر خواهد شد و در انواع مختلف اجرا میشود:

کلاسیک[5]: هر دو دست در سمت مخالف لبه داخلی پای تکیه گاه انجام میگیرد مثلاً اگر بر روی لبه داخلی پای چپ باشید دو دست در سمت راست قرار می گیرد.

یک دست[6]: برداشتن یک دست از روی یخ برای افراد راست دست، معمولاً دست چپ است.

بدون دست[7]: اجرای این حرکت به علت آنکه تمام بالاتنه بر روی تکیه گاه متعادل میشود کمی سخت خواهد بود.

گرفتن پا[8]: دست پای تکیه گاه را در آغوش میگیرد.

جفت یا دونفره[9]: دو اسکیت سوار در کنار هم و با لبه های متفاوت به اجرای حرکت می پردازند.

اجرای شانه باز[10]: در این حالت بالاتنه رو به بالا قرار میگیرد و چیزی شبیه به سرخوردن یک اردک مشاهده میشود.

کافین به معنای تابوت جعبه ای است که از آن برای حمل و نقل مردگان در سه دین توحیدی اسلام و مسیحیت و یهودیت استفاده میشود و نامگذاری این حرکت نیز به خاطر تداعی شدن همان حالت انتقال یک مرده بر روی چرخ های اسکیت است.

برای اجرای این حرکت تمرینات بدون اسکیت را فراموش نکنید تا عضلاتی آماده، به خصوص در نواحی شکمی و کمری برای حفظ صاف بودن بدن در حالت خم شده را داشته باشید.

coffin or cross sit

این حرکت بر روی لبه های داخلی پای راست و چپ در حرکت رو به جلو و رو به عقب اجرا میشود.

فیلم اجرای حرکت کراس فیت(کافین) توسط دوست قدیمی هوشنگ جاویدانپس چهار حالت زیر را خواهد داشت:

  • لبه داخلی پای راست در حرکت رو به جلو
  • لبه داخلی پای چپ در حرکت رو به جلو
  • لبه داخلی پای راست در حرکت رو به عقب
  • لبه داخلی پای چپ در حرکت رو به عقب

فیلمی دیگر از اجرای حرکت کافین (کراس سیت)تشریح دو حالت از حالات بالا به منظور شناخت اسکیت سواران:

شرح حالت لبه داخلی پای چپ در حرکت رو به جلو

در جهت عقربه گرد حرکت کنید و بر روی لبه داخلی از پای چپ، رو به جلو سُر بخورید و همزمان با نشستن بر روی پای چپ، پای آزاد(راست) را از پشت پای چپ با زانوی کاملاً صاف به پهلو بکشید و تمام تلاش خود را برای همراستا بودن بدن با پای راست داشته باشید و تا جایی که میتوانید سر خود را پایین نگهدارید. در اجرای این حرکت بر روی اسکیت های کواد میتوانید با دست راست زانوی چپ و با دست چپ کتف راست را هم بگیرید و به نوعی به افزایش زیبایی و تعادل حرکتی خود کمک کنید.

فیلم اجرای کافین در حالت شرح داده شده بالا

شرح حالت لبه داخلی پای چپ در حرکت رو به عقب

در جهت خلاف عقربه گرد حرکت کنید و بر روی لبه داخلی از پای چپ، رو به عقب سُر بخورید و همزمان با نشستن بر روی پای چپ، پای آزاد(راست) را از پشت پای چپ با زانوی کاملاً صاف به پهلو بکشید و تمام تلاش خود را برای همراستا بودن بدن با پای راست داشته باشید و تا جایی که میتوانید سر خود را پایین نگهدارید. در اجرای این حرکت بر روی اسکیت های کواد میتوانید با دست راست زانوی چپ و با دست چپ کتف راست را هم بگیرید و به نوعی به افزایش زیبایی و تعادل حرکتی خود کمک کنید.

فیلم اجرای کافین در حالت شرح داده شده بالااجرای نمایشی از حرکت کافین(کراس سیت) در رشته رولر دربی

coffin or cross sit

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link[1] Quad

[2] Coffin

[3] Cross sit

[4] Hydroblading

[5] Classic

[6] One hand

[7] No hand

[8] Catch foot

[9] Pair

[10] Open shoulder