عنوان:

Cross shift

کراس شیفت

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. یازده سر خوردن یا حالت آماده سازی (پارالل-صلیب- یا بدنی شبیه به تی بزرگ انگلیسی) در حالت فوروارد و بکوارد را آموخته باشید. آناتومی بدن و بیومکانیک حرکات سویزل یا سِمی کراس و سیزر  اسنک و فیش را به خوبی شناخته باشید و با مفهوم پاشنه محوری و پنجه محوری و همچنین لبه های اسکیت در سطح مقدماتی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت در چهار حالت اجرا میشود.

ترکیبی از سویزل و کریس کراس است.*

ورود از سمت راست و از سمت چپ به موانع در حرکت رو به جلو

ورود از سمت راست و از سمت چپ به موانع در حرکت رو به عقب

شاید بتوان گفت بزرگترین و متفاوت ترین قسمت در این حرکت، مسیر حرکتی اجرا باشد. چرا که در همه حرکات قبلی تاکید ما بر حفظ حالت عمود و منصفی شانه ها در مسیر حرکتی صاف و مستقیم بود و در واقع با خطی صاف و جریان بدن در آن خط صاف مواجه بودیم.

نکته قابل توجه در این حرکت "مسیر زیگزاگی" است که ما در هر پاره خط از این زیگزاگ به صورت متناوب یک سویزل و یک کریس کراس اجرا میکنیم.

ابتدا آن را بدون مانع و در صورتی که زمینتان دارای خطوط آموزشی صاف و زیگزاگ می باشد بر روی همان خطوط رنگی تمرین کنید.

میتوانید از گچ برای طراحی الگو و مسیر حرکتی در بین موانع استفاده کنید تا مفاهیم بیومکانیک حرکت را بهتر متوجه شوید.

مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

و توجه داشته باشید که هرچه در سطوح فری استایل پیشرفت میکنیم به اهمیت فراگیری اصول پایه ای و حرکات مقدماتی پی می بریم.

نقاط شکست هر پاره خط و یا قله های زیگزاگ محل تغییر جهت و نوع حرکت است که بهتر است با توجه به قاعده گردش ها ابتدا نقاط بالایی بدن و سپس نقاط پایینی بدن را در آن مسیر قرار بدهیم.

بهتر است از دو قسمت متناوب حرکت کراس شیفت، اولین حرکت برای شروع را سویزل قرار دهیم.

مثال:

حالت اول: از سویزل بکوارد با نگاه به چپ که هنگام دور کردن پاشنه ها زانو خم و هنگام نزدیک شدن پاشنه ها زانو صاف میشود بر روی پاره خط یک شروع می کنیم. در نقطه تغییر با گردش بالاتنه به سمت راست، پای چپ را کمی عقب تر نگهداشته و پای راست را به حالت کریس کراس به داخل می کشیم و از روی مانع رد شده و پاره خط دوم را به پایان می رسانیم. در نقطه تغییر بعدی با گردش بدن به سمت چپ و نشستن بر روی زانوها سویزل پاره خط سوم را اجرا می کنیم و الی آخر(متناوب حرکت را تکرار می کنیم- توالی های دو قسمتی)

{برای ضربدری کردن پاها در حرکت فوروارد زانوها را خم و ساق پا Z شکل میشود. نقش لبه شدن اسکیت به بیرون کمرنگ است.

اما ضربدری کردن پاها در حرکت بکوارد زانوها صاف و ساق پا L شکل میشود و نقش لبه شدن اسکیت ها به بیرون بسیار پررنگ است.

حالت سوم: از سویزل فوروارد با دست های باز به طرفین و زانو های صاف که به هنگام نزدیک شدن پنجه ها خم میشود بر روی پاره خط یک شروع می کنیم. در نقطه تغییر با گردش بالاتنه به سمت راست، پای راست را کمی جلوتر نگهداشته و پای چپ را به حالت کریس کراس از پشت پای راست به جلو می کشیم و از روی مانع رد شده و پاره خط دوم را به پایان می رسانیم. در نقطه تغییر بعدی با گردش بدن به سمت چپ و نشستن بر روی زانوها سویزل پاره خط سوم را اجرا می کنیم و الی آخر(متناوب حرکت را تکرار می کنیم- توالی های دو قسمتی)

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

در حالات رو به جلو دستها به طرفین باز و شانه ها عمود منصف بر مسیر حرکتی می باشد. و چون در اینجا حرکت به صورت زیگزاگ می باشد پس طبیعتاً در هر پاره خط از مسیر زیگزاگ شما به صورت متناوب به سمت راست و چپ این کار را انجام خواهید داد.

(در حالت بکوارد هم راستا با مسیر و همجهت با پای عقب یعنی اگر پای راست عقب است، دست راست عقب و نگاه نیز از آن سمت می باشد.)

هنگام ورود پا به حالت ضربدری توجه داشته باشید که حتماً زانوها خم شده و ساق پا فاصله زبانه اسکیت را پر کرده باشد. به بیان دیگر وقتی از پهلو به حرکت نگاه می کنیم نحوه قرار گرفتن کف پا و مچ و ساق پا و زانو حالتی Z شکل داشته باشد نه L شکل و با تاکید توجه بر روی ساق پا استفاده مختصر و به موقع لبه ها از ناحیه مچ پا را فراموش نکنید.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 


*نگاه خلاقانه در رشته فری استایل یکی از مهمترین مسائل برای تجزیه و تحلیل حرکات است.

از نگاهی دیگر میتوان ترکیبی به شکل زیر داشت؛

{پاراللی که کمی سیزر شده + مونولاینی که کمی با لبه ضربدی شده}

مثال حالت سوم

با پاراللی که کمی سیزر راست است و از طریق ضربه نشستن یا فشار ساق جفتی پاها را پر کردن ورود میکنیم در نقطه تغییر همزمان با صاف کردن زانو دو پنجه را به همراه بدن به سمت راست شیفت میزنیم تا جایی که پای عقب (چپ) کمی از حالت مونو لاین به ضربدری برسد و به اندازه مانع باز شده و از آن رد شود. پس پاره خط دوم با حالتی از مونولاین ضربدری با زانوهای صاف و لبه های بیرونی طی میشود. از نقطه تغییر بعدی با گردش بدن به سمت چپ همزمان پاها را با خم کردن ضربه های و فشار به ساق پا به جلو رانده و همزمان با این کار پنجه ها را نیز به سمت چپ شیفت میزنیم و الی آخر