عنوان:

Crazy sun

کریزی سان

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب برای اسکیت‌سواری را طی کرده باشید. در این حرکت می‌بایست با حرکات اِسترول و دابل کریزی (کیک بَک در حالت رو به جلو – کات بَک در حالت رو به عقب)[1] و همچنین آناتومی بدن و بیومکانیک آن به خوبی آشنا باشید.

توضیحات حرکات اِسترول و دابل کریزی (کیک بَک در حالت رو به جلو – کات بَک در حالت رو به عقب)

توضیحات:

الگوی حرکت به صورت زیگزاگ است.

چرخش بدن در جهت خلاف عقربه ساعت است.

 

ورود از سمت چپ بدن به موانع

دابل کریزی فوروارد یا کیک بک در حالت رو به جلوی پای چپ (مانع اول)

دابل کریزی فوروارد یا کیک بک در حالت رو به جلوی پای راست (مانع دوم)

ایستادن به شکل وی یا هفت پشت به موانع در راس قله الگوی زیگزاک (بین مانع دوم و سوم)

دابل کریزی بکوارد یا کات بک در حالت رو به عقب پای راست (مانع سوم)

دابل کریزی بکوارد یا کات بک در حالت رو به عقب پای چپ (مانع چهارم)

ایستادن به شکل وی وارونه یا هشت رو به موانع در راس قله الگوی زیگزاک(بین مانع چهارم و پنجم)

  

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

از دستان باز همراستای شانه‌ها و اجرای حرکت بالاتنه در الگوی پاها استفاده کنید، طوری که انگار با بالاتنه هم در حال اجرای حرکت می‌باشید.

در گشتاور صفحات شانه‌ای، لگنی و زانویی دقت و هماهنگی لازم را مدنظر قرار دهید.

در اجرای این حرکت جابه‌جائی لگن به سمت راست و چپ و حرکت دست خلاف پاها نقش موثری ایفا می‌کند.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید. مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید و یا محورها را ابتدا به شکل ساده و بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به جلو و عقب به صورت جداگانه تمرین کنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)[1] Stroll & double crazy {kickback(forward)-cutback(backward)}