عنوان:

Criss Cross

کریس کراس

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. یازده سر خوردن یا حالت آماده سازی (پارالل-صلیب- یا بدنی شبیه به تی بزرگ انگلیسی) در حالت فوروارد و بکوارد را آموخته باشید. آناتومی بدن و بیومکانیک حرکات سویزل یا سِمی کراس و سیزر را به خوبی شناخته باشید و با مفهوم پاشنه محوری و پنجه محوری و همچنین لبه های اسکیت در سطح مقدماتی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت در شش حالت اجرا میشود.

پای چپ جلو و پای راست جلو در حرکت رو به جلو

و

پای چپ عقب و پای راست عقب در حرکت رو به عقب

و

دوبل یا متناوب راست و چپ در حرکات رو به جلو و رو به عقب

ابتدا آن را بدون مانع و در صورتی که زمینتان دارای خطوط آموزشی صاف می باشد بر روی همان خطوط رنگی تمرین کنید.

مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

این حرکت بیومکانیکی شبیه حرکت سویزل دارد با این تفاوت که در سویزل حرکت بر روی پاهایی موازی و پارالل اجرا میشود و اینجا حرکت بر روی پاهایی به شکل سیزر اجرا می شود.

و

لبه های داخلی و خارجی کمی با قوت بیشتر و ملموس تر اجرا می شود.

در اینجا فقط به شرح کریس کراس فوروارد پای راست اشاره می کنیم و باقی حالت ها را از روی همین حالت اقتباس کنید.

از حرکت در خط مستقیم رو به جلو شروع کنید و پس از آماده سازی اولین مانع را با یک بازو بسته رد کنید.

به فاصله میانی بین مانع یک و دو که رسیدید همزمان با خم کردن زانوها و یا همان پر کردن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت لبه کردن اسکیت ها به سمت لبه خارجی را شروع کنید و به حالت ضربدری پنجه پای راست را از جلوی پنجه پای چپ رد کنید. (در حالت بکوارد پاشنه پای راست از پشت پاشنه پای چپ و یا برعکس)

به هنگام عبور از روی مانع دوم هر دو اسکیت بر روی لبه خارجی قرار دارند و ساق پا زبانه اسکیت را پر کرده و پاها در حالت ضربدری نسبت به هم قرار گرفته اند.

ساق هر دو پا هم نزدیک و چسبیده به هم است و زانوها کاملاً خم و نشسته می باشد.

پس از رد کردن مانع شماره دو همزمان با صاف کردن زانوها و یا خالی کردن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت حالتی پاشنه محور را تجربه خواهید کرد که به دور شدن پنجه ها و بیرون آمدن پاها از یکدیگر کمک می کند. (در حالت بکوارد همزمان با صاف شدن زانو و یا خالی شدن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت حالتی پنجه محور را تجربه خواهید کرد که به دور شدن پاشنه ها و بیرون آمدن از حالت ضربدری کمک می کند)

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

در حالات رو به جلو دستها به طرفین باز و شانه ها عمود منصف بر مسیر حرکتی می باشد.

(در حالت بکوارد هم راستا با مسیر و همجهت با پای عقب یعنی اگر پای راست عقب است، دست راست عقب و نگاه نیز از آن سمت می باشد.)

در حالت متناوب یا دوبل مانع اول سویزل، مانع دوم کریس کراس یک جهت(مثلاً راست)، مانع سوم سویزل و مانع چهارم کریس کراس پای جهت دیگر (چپ) خواهد بود.

هنگام ورود پا به حالت ضربدری توجه داشته باشید که حتماً زانوها خم شده و ساق پا فاصله زبانه اسکیت را پر کرده باشد. به بیان دیگر وقتی از پهلو به حرکت نگاه می کنیم نحوه قرار گرفتن کف پا و مچ و ساق پا و زانو حالتی Z شکل داشته باشد نه L شکل

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً تمرین سر خوردن بر روی اسکیت های پارالل شده که در حالت اجرای لبه خارجی اند.

یا تمرین حرکت مارپیچ طور بر روی پاهای جلویی و آشنا شدن مفاصل و عظلات با بیومکانیک اجرای حرکت بگونه ای که پای عقب ثابت و پای جلو مارپیچ برود و یا بالعکس آن در حالت های مختلف چپ و راست و فوروارد و بکوارد

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.