عنوان:

eight

اِیت

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. برای اجرای این حرکت می بایست پیوُت (پرگار یا محور) های پاشنه و پنجه در حرکت رو به جلو و رو به عقب و کریس کراس رو به جلو و عقب بر روی هر دو پا را به خوبی آموخته باشید وبا آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت بر روی دو مانع و به شکل عدد هشت انگلیسی 8 و یا نماد علامت بی نهایت ∞ اجرا میشود و از همین رو به آن اِت گفته میشود.
اجرای حرکت اِیت ترکیبی از دو محور؛

1.محور پنجه پای چپ بسته رو به جلو[1]

2.محور پاشنه پای چپ باز رو به جلو[2]

اجرای حرکت بَک‌اِیت ترکیبی از دو محور؛

1.محور پنجه راست بسته رو به عقب[3]

2.محور پاشنه پای راست باز رو به عقب[4]

 

فیلمهای آموزش نائومی گریگ با تاکید بر اجرای پیوُت (محورها یا پرگارها ) در بین موانع اِیت[5] و بَک‌اِیت[6]

 

 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

هنگام اجرای پیوُت (پرگار یا محور)ها با خم کردن توامان پای مداد یا ماهواره نسبت به پای سوزن یا محور عمل کشیدن پا در جهت مورد نظر را تسهیل کنید.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)[1] forward close toe pivot or forward crossed toe pivot

[2] forward open heel pivot or forward uncrossed heel pivot

[3] backward close toe pivot or backward crossed toe pivot

[4] backward open heel pivot or backward uncrossed heel pivot

[5] eight

[6] Back eight