عنوان:

(Grapevine (Mabrouk

گِرِیپ واین (ماب روک-از ریشه عربی برکت)

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. برای اجرای این حرکت می بایست پیوُت (پرگار یا محور) های پاشنه و پنجه در حرکت رو به جلو و رو به عقب و کریس کراس رو به جلو و عقب بر روی هر دو پا را به خوبی آموخته باشید وبا آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

این حرکت در یک خط و در یک دایره قابل اجراست.

این ترفند دارای الگوی تکرار 4 حرکتی می باشد.

 

مانع اول: کریس کراس راست رو به جلو (منجر به ایجاد شکل V رو به مانع دو میشود)

مانع دوم:  شامل انتقال از محور پاشنه باز رو به جلوی پای راست به محور پاشنه باز رو به عقب پای چپ است (منجر به ایجاد شکل V رو به مانع دو میشود)[1]

مانع سوم کریس کراس چپ رو به عقب (منجر به ایجاد شکل V پشت به مانع سه میشود)

مانع چهارم شامل انتقال از محور پنجه باز رو به عقب پای راست به محور پنجه باز رو به جلوی پای چپ است (منجر به ایجاد شکل V پشت به مانع سه میشود)[2]

فیلمهای آموزش نائومی گریگ با تاکید بر اجرای پیوُت (محورها یا پرگارها ) در بین موانع

فیلم اول

فیلم دوم

 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

هنگام اجرای پیوُت (پرگار یا محور)ها با خم کردن توامان پای مداد یا ماهواره نسبت به پای سوزن یا محور عمل کشیدن پا در جهت مورد نظر را تسهیل کنید.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید.

به عنوان مثال در صورت عدم اشنایی با محور ها در کودکان و افراد مبتدی میتوانید از مفاهیم مربوط به چارلی و شکل عدد هفت (پای V شکل) استفاده کنید.

 

روبروی موانع بایستید.

۱.مانع اول را با کریس کراس راست رو به جلو عبور کرده با شکل V رو به مانع دوم بایستید.

۲.مانع دوم را با چارلی چپ رد کرده و به شکل V رو به مانع دوم (بین مانع دوم و سوم) بایستید.

۳.مانع سوم را با کریس کراس چپ رو به عقب رد کنید و به شکل V پشت به مانع چهارم (بین مانع سوم و چهارم) بایستید.

۴.مانع چهارم را به شکل چارلی چپ وارونه یا معکوس رد کنید و به شکل V پشت به مانع چهارم بایستید.

۵.مراحل را مجدد تکرار کنید.تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)[1] forward open heel pivot or forward uncrossed heel pivot right TO backward open heel pivot or backward uncrossed heel pivot left

[2] backward open toe pivot or backward uncrossed toe pivot right TO forward open toe pivot or forward uncrossed toe pivot left