عنوان:

Swizzle forward

Semi cross

بازو بسته رو به جلو

سویزل فوروارد

هفت و هشت

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. سویزل یا سِمی کراس می تواند بر روی خط صاف و یا خطوط منحنی چون دایره و در جهت رو به جلو و رو به عقب انجام شود. یازده سر خوردن یا حالت آماده سازی (پارالل-صلیب- یا بدنی شبیه به تی بزرگ انگلیسی) در حالت فوروارد و بکوارد را آموخته باشید. و با مفهوم پاشنه محوری و پنجه محوری و همچنین لبه های اسکیت در سطح مقدماتی آشنا باشید.

توضیحات:

ابتدا مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

از حرکت در خط مستقیم رو به جلو شروع کنید و پس از آماده سازی پنجه ها را از هم دور کرده و بعد از اجرای متقارن شکلی، وزنی و زمانی، همزمان با پُر کردن فاصله بین ساق پا و زبانه جلویی اسکیت پنجه ها را به سمت مرکز و خط تقارن نزدیک کنید.

توجه داشته باشید که برای دور و نزدیک کردن اسکیت ها از لبه کردن استفاده نکنید. یکی از موارد اشکال بسیاری از افراد این است که از خم کردن زانوها خود داری می کنند و همین موضوع موجب می شود اجرای حرکت از مفصل زانو به مفاصل دیگر منتقل شود.(مفاصل پایین تر مانند مچ پا و لبه شدن به داخل اسکیت ها که منجر به کاهش سرعت می شود و یا مفاصل بالاتر همانند کمر و خم شدن به جلو و عقب بدن و از بین رفتن تعادل در نیم تنه بالایی و فشار به عضلات غیر تخصصی حرکت مثل فیله کمر)

در تمام طول مسیر اسکیت ها عمود می باشد و آنچه که به حرکت مفصل مچ پا کمک می کند همان خم شدن زانو و پُر شدن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت برای نزدیک کردن دو اسکیت به خط تقارن و بلند شدن و صاف شدن از زانو و خالی کردن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت برای دور کردن دو اسکیت از هم و خط تقارن انجام می پذیرد.

در این حرکت پاشنه ها نقش محوری و پنجه ها نقش حرکتی دارند.

در سویزل بکوارد یا هشت و هفت و یا سِمی کراس بکوارد  یا بازو بسته رو به عقب نیز با رعایت تمام موارد اولیه به خاطر داشته باشید که نشستن و خم شدن بر روی زانو به دور شدن پاشنها از خط تقارن و بلند شدن و صاف شدن زانوها به نزدیکتر شدن پاشنه ها به خط تقارن کمک می کند.

در این حالت پنجه ها نقش محوری و پاشنه ها نقش حرکتی دارند.

در حالت رو به جلو دستها به طرفین باز و عمود منصف بر مسیر حرکتی می باشد و در حالت بکوارد دستها در مسیر خط حرکتی قرار می‌گیرد پس هر دو جهت را خوب تمرین کنید.(هم دست راست عقب و نگاه از شانه راست به افق دید پشت بدن و هم دست چپ عقب) در مسیر های منحنی و یا دایره ای دستها همراستا با خط محیطی منحنی یا دایره قرار می گیرد و از سمت دایره به پشت نگاه کنید.

انجام این تمرینات با استفاده از خطوط رنگی مستقیم و منحنی کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین با چیدن خلاقانه موانع می توانید آموزش این حرکت را برای کودکان جذاب کنید.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

لینک مرتبط با عنوان سویزل