عنوان:

Crab

Crab Cross

Chap Chap

X

 

کِراب

کِراب کِراس

چاپ چاپ

ایکس

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید.

از آنجا که پایه این حرکات شبیه به هم است، توضیحات هر چهار حرکت را با هم ارائه می کنیم.

توضیحات:

نقاط مشترک در هر چهار حرکت عبارتند از:

حرکت مخالف دستها و پاها به صورت ضربدری با هم ( تاب گونه) به گونه ای که دستها و پاها کاملاً پرت شده و کشیده شود مدنظر قرار بگیرد.

پرش (کوتاه یا بلند با زانو های صافتر شده و یا کاملاً صاف در بین تعویض پاها- با توجه به ارتفاع پرش میزان صاف بودن زانو ها نیز متفاوت خواهد بود یعنی هرچه ارتفاع مورد نیاز بیشتر باشد پرش نیز زانو صاف تر خواهد بود.)

این حرکات را میتوان به سمت راست بدن در موانع و یا به سمت چپ بدن در موانع انجام داد ولی به منظور هماهنگی بیشتر همه حرکات را با ورود از سمت راست بدن به موانع توضیح خواهیم داد.

ابتدا آن را بدون اسکیت تمرین کنید. پرش از روی شکل هفت بر روی شکل هشت به صورت پهلو به پهلو

سپس آن را بدون مانع و در صورتی که زمینتان دارای خطوط آموزشی صاف و زیگزاگ می باشد بر روی همان خطوط رنگی تمرین کنید.

نحوه سرخوردن پا در شکل هفت و هشت ( یا چارلی و چارلی ریورز[1]) را تمرین کنید.

شکل هفت

 

شکل هشت

 

میتوانید از گچ برای طراحی الگو و مسیر حرکتی در بین موانع استفاده کنید تا مفاهیم بیومکانیک حرکت را بهتر متوجه شوید.

مسیر حرکتی یعنی قله های زیگزاگ و حالت سینوسی مسیر و موانع را خوب شناسایی کنید.

چهار حرکت در یک نگاه

 

تفاوت های اجرایی چهار حرکت عبارتند از:

Crabحرکت از تکرار متناوب دو قسمت در جلو و پشت مانع شکل میگیرد.

شکلی بین هفت و یازده در پشت مانع اول (قسمت اول حرکت)

شکلی بین هشت و یازده در جلوی مانع دوم (قسمت دوم حرکت)

وقتی به سمت راست بدن بر روی موانع حرکت می کنیم:

در قسمت اول حرکت (هفت شکل) پای راست به سمت جلو و پای چپ به سمت عقب سُر میخورد.

در قسمت دوم حرکت (هشت شکل) پای راست به سمت عقب و پای راست به سمت جلو سُر میخورد.

برای انتقال یک به دو (از قسمت اول به دوم حرکت) از پرش استفاده می کنیم.

هنگامی که سُر خوردن قسمت اول بر روی زانو های خم به انتها میرسد، پرش کوچکی را با استفاده از صاف کردن زانو ها و باز شدن زاویه بین ساق پا و مچ پا به وجود می آوریم و با زانو های خم بر روی ابتدای سُر خوردن قسمت دوم حرکت فرود آمده و همزمان سُر خوردن آنرا اجرا می کنیم.

Chap chapحرکت از تکرار متناوب دو قسمت در جلو و پشت مانع شکل میگیرد.

شکل چارلی در پشت مانع اول (قسمت اول حرکت)

شکل ریورز چارلی در جلوی مانع دوم (قسمت دوم حرکت)

وقتی به سمت راست بدن بر روی موانع حرکت می کنیم:

در قسمت اول حرکت (چارلی- شبیه به هفت) به سمت پنجه پای راست سُر میخوریم. (پاد ساعتگرد)

در قسمت دوم حرکت (ریورز چارلی – شبیه به هشت) به سمت پاشنه پای راست سُر میخوریم. (ساعتگرد)

برای انتقال یک به دو (از قسمت اول به دوم حرکت) از پرش استفاده می کنیم.

هنگامی که سُر خوردن قسمت اول بر روی زانو های خم به انتها میرسد، پرش کوچکی را با استفاده از صاف کردن زانو ها و باز شدن زاویه بین ساق پا و مچ پا به وجود می آوریم و با زانو های خم بر روی ابتدای سُر خوردن قسمت دوم حرکت فرود آمده و همزمان سُر خوردن آنرا اجرا می کنیم.

در این حالت پرش کوچکتری نسبت به کِراب خواهیم داشت.

Xحرکت از تکرار متناوب دو قسمت در بین موانع شکل میگیرد.

شکل هفت بین مانع اول و دوم (قسمت اول حرکت)

شکل هشت بین مانع دوم و سوم (قسمت دوم حرکت)

وقتی به سمت راست بدن بر روی موانع حرکت می کنیم:

در قسمت اول حرکت (هفت شکل) پای راست به سمت جلو و پای چپ به سمت عقب سُر میخورد.

در قسمت دوم حرکت (هشت شکل) پای راست به سمت عقب و پای راست به سمت جلو سُر میخورد.

برای انتقال یک به دو (از قسمت اول به دوم حرکت) از پرش استفاده می کنیم.

هنگامی که سُر خوردن قسمت اول بر روی زانو های خم به انتها میرسد، پرش کوچکی را با استفاده از صاف کردن زانو ها و باز شدن زاویه بین ساق پا و مچ پا به وجود می آوریم و با زانو های خم بر روی ابتدای سُر خوردن قسمت دوم حرکت فرود آمده و همزمان سُر خوردن آنرا اجرا می کنیم.

در این حالت پرش تقریباً به اندازه پرش چاپ چاپ و کم می باشد.

Crab crossحرکت از تکرار متناوب دو قسمت در بین موانع شکل میگیرد.

شکلی شبیه هفت و یازده بین مانع اول و دوم (قسمت اول حرکت)

شکلی شبیه هشت و یازده بین مانع دوم و سوم (قسمت دوم حرکت)

وقتی به سمت راست بدن بر روی موانع حرکت می کنیم:

در قسمت اول حرکت (هفت شکل) پای راست به سمت جلو و پای چپ به سمت عقب سُر میخورد.

در قسمت دوم حرکت (هشت شکل) پای راست به سمت عقب و پای راست به سمت جلو سُر میخورد.

برای انتقال یک به دو (از قسمت اول به دوم حرکت) از پرش استفاده می کنیم.

هنگامی که سُر خوردن قسمت اول بر روی زانو های خم به انتها میرسد، پرش کوچکی را با استفاده از صاف کردن زانو ها و باز شدن زاویه بین ساق پا و مچ پا به وجود می آوریم و با زانو های خم بر روی ابتدای سُر خوردن قسمت دوم حرکت فرود آمده و همزمان سُر خوردن آنرا اجرا می کنیم.

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

حرکات رشته فری استایل در واقع تکرار متناوب یک، دو، سه و یا n  حرکت میباشد.

همانطور که بیان شد 4 حرکت فوق نیز حرکات دو قسمتی بودند که متناوب اجرا میشوند.

توجه داشته باشید که هرچه در سطوح فری استایل پیشرفت میکنیم به اهمیت فراگیری اصول پایه ای و حرکات مقدماتی پی می بریم.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید.

انتقال ها در رشته فری استایل از یک پا به پای دیگر و یا از قسمت یک به قسمت دو از یک حرکت انجام می پذیرد.

(یک به دو)

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.[1] Reverse