عنوان:

oliver

اُلیوِر

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته و زمان مناسب برای اسکیت‌سواری را طی کرده باشید. در این حرکت می بایست پیوُت (پرگار یا محور) های پاشنه و پنجه و حرکت بر روی پنجه و پاشنه در حرکت رو به جلو و عقب بر روی هر دو پا را به خوبی آموخته وبا آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت آن به خوبی آشنا باشید.

توضیحات:

ابداع کننده این حرکت الیور هیرو[1] از کشور فرانسه است[2] و شکل اصلی اجرای آن با حرکت بر روی دو پنجه انجام می‌شود ولی اشکال دیگری بر روی دو پاشنه و یک پنجه و پاشنه هم دارد.

اجرای این حرکت بر روی هر سه حالت (پنجه‌پنجه، پاشنه‌پاشنه، پنجه‌پاشنه) به صورت عقربه‌گرد و خلاف عقربه‌گرد امکانپذیر است ولی به منظور هماهنگی در آموزش اجرای حرکت پنجه پنجه در جهت خلاف عقربه ساعت را توضیح خواهیم داد و باقی موارد را به صورت خلاصه ارائه می‌کنیم.

حرکت در الگوی کلی به صورت مارپیچ ‌های سیم تلفنی انجام می‌شود و هر قسمت از آن متشکل از تکرار دو حرکت محوری است.

با حرکت پنجه ‌پنجه‌ (toe toe) پای چپ جلو از سمت چپ بدن به موانع ورود کرده و با انتقال وزن بر روی پنجه پای جلویی (پای چپ) آنرا محور کنید و پنجه پای عقب (پای راست) را با شکل هفتی دو اسکیت نسبت به هم به اندازه نیمدور خلاف عقربه می‌چرخانیم و همزمان نسبت به انتقال وزن از پنجه پای جلو (پای چپ) به پنجه پای عقب (پای راست) اقدام کنید به صورتیکه با همراستا شدن دو شانه نسبت به مسیر موانع می‌بایست این انتقال کامل شده و دو پیوت یکسان داشته باشیم.

حالا وزن بر روی هر دو پنجه یکسان است و با پیوت کردن مجدد پنجه پای چپ و شکل هفتی دو اسکیت نسبت به هم به اندازه نیمدایره دیگر خلاف عقربه ساعت می‌چرخیم.

 

همانطور که مشهود است پای چپ بین هر دو مانع، در مسیر موانع، پیوت شده تا نیمدور گردش پای راست و در ادامه طی کردن نیمدایره دوم به صورت اسپین و پیوت بر روی هر دو پنجه بر روی هر مانع به‌خوبی انجام شود. و پای چپ نقش توقف برای اجرای راحتر حرکت پای راست را بر عهده دارد.

خلاصه:

تو تو[3]

ورود از سمت چپ بدن نسبت به موانع پای چپ جلو (خلاف عقربه گرد)

نیمدایره اول محور یا پیوت

(forward uncrossed toe pivot (left

نیمدایره دوم محور یا پیوت

(backward uncrossed toe pivot (right

 

ورود از سمت راست بدن نسبت به موانع پای راست جلو (عقربه گرد)

نیمدایره اول محور یا پیوت

(forward uncrossed toe pivot (right

نیمدایره دوم محور یا پیوت

(backward uncrossed toe pivot (left

 

هیل تو[4]

ورود از سمت راست بدن به موانع اگر پای راست جلو و پاشنه باشد (خلاف عقربه گرد)

نیمدایره اول محور یا پیوت

(backward uncrossed heel pivot (right

نیمدایره دوم محور یا پیوت

(forward uncrossed toe pivot (left

ورود از سمت چپ بدن به موانع اگر پای چپ جلو و پاشنه باشد (عقربه گرد)

نیمدایره اول محور یا پیوت

(backward uncrossed heel pivot (left

نیمدایره دوم محور یا پیوت

(forward uncrossed toe pivot (right

 

هیل هیل[5]

ورود از سمت راست بدن به موانع اگر پای راست جلو و پاشنه باشد (خلاف عقربه گرد)

نیمدایره اول محور یا پیوت

(backward uncrossed heel pivot (right

نیمدایره دوم محور یا پیوت

(forward uncrossed heel pivot (left

ورود از سمت چپ بدن به موانع اگر پای چپ جلو و پاشنه باشد (عقربه گرد)

نیمدایره اول محور یا پیوت

(backward uncrossed heel pivot (left

نیمدایره دوم محور یا پیوت

(forward uncrossed heel pivot (right


 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

از دستان باز همراستای شانه‌ها و اجرای حرکت بالاتنه در الگوی پاها استفاده کنید، طوری که انگار با بالاتنه هم در حال اجرای حرکت می‌باشید.

در گشتاور صفحات شانه‌ای، لگنی و زانویی دقت و هماهنگی لازم را مدنظر قرار دهید.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید. مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید و یا محورها را ابتدا به شکل ساده و بر روی پای راست و چپ در حرکت رو به جلو و عقب به صورت جداگانه تمرین کنید.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)[1] Olivier Herrero

[3] Toe Toe

[4] Heel Toe

[5] Heel Heel