عنوان:

Snake

Mono line

اسنک

مونولاین

سطح:

اول

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. سیزر زدن در چهار جهت راست و چپ فوروارد و راست و چپ بکوارد را فراگرفته باشید. یازده سر خوردن یا حالت آماده سازی (پارالل-صلیب- یا بدنی شبیه به تی بزرگ انگلیسی) در حالت فوروارد و بکوارد را آموخته باشید.

توضیحات:

ابتدا مونو لاین را که در خط صاف اجرا می شود تمرین کنید.

چهار حالت پای راست رو به جلو، پای چپ رو به جلو، پای راست رو به عقب، پای چپ رو به عقب داریم.

اسکیت ها در یک خط قرار بگیرد و به گونه ای بایستید که انگار به جای دو اسکیت چهار چرخ یک اسکیت 8 چرخ در زیر بدن است.

ابتدا بر روی خطوط صاف و بدون مانع استایل آن را تمرین کنید.

سرعت گرفته و از حالت آماده سازی سیزر را اجرا و پاها را در یک خط قرار بدهید و درحالیکه زانو ها خم می باشد و تقریباً دنبال هم، اسکیت ها را کاملاً دنبال هم قرار داده ولی به هم نچسبانید.

بدن نسبت به مسیر فوروارد حالت عمود  منصف داشته باشد و دستها به طرفین باز باشد.

در حالت بکوارد هم ابتدا سرعت گرفته و در حالت آماده سازی سر بخورید و بعد از اجرای سیزر و خم کردن زانوها، اسکیت ها را به دنبال هم قرار داده و دستها  و بدن را در این حالت در راستای مسیر حرکت قرار دهید. دست جلو با پای جلو و دست عقب با پای عقب هم راستا باشد و اگر نیاز به تنظیم پاها از طریق دیدن است، آنرا زیر چشمی و یا با خم ایجاد شده از گردن انجام دهید و نگذارید شانه ها به جلو بیفتد و در غیر اینصورت با نگاه در افق حرکتی پشت و در راستای شانه باشد.

بعد از تسلط کامل بر روی چهار حالت مذکور از مونو لاین برای مارپیچ کردن و یا اسنک کردن آن بر روی مانع آماده میشویم.

ابتدا مسیر حرکتی و موانع را خوب شناسایی کنید.

از چند متر عقب تر از موانع حرکت خود را شروع کرده و در موقعیت آماده سازی (صلیبی شکل) قرار بگیرید.

دستها به طرفین و شانه ها نسبت به مسیر حرکتی عمود منصف باشد.

در حالت فوروارد پای جلو هدایتگر و پای عقب دنباله رو می باشد و هرکاری که پای جلو انجام می دهد پای عقب در دنباله آن و با کمی تاخیر و شبیه به حرکت مارپیچی مار انجام می دهد.

پاشنه پای جلو وزن کمی بیشتر داشته باشد (پاشنه محور) و با حرکت پنجه از طریق مچ پا و استفاده بسیار جزئی از لبه های داخلی و خارجی به صورت متناوت حرکت خود را روان کنید.

از گردش بالاتنه و نقاط شانه ای و همچنین چرخش نقاط لگنی و کمری حتی المقدور خودداری کنید.

حرکت معکوس در نیم تنه پایینی و استفاده جزئی متناوب از لبه های داخلی (حرکت رو به داخل پا) و خارجی (حرکت رو به خارج پا) ایجاد کننده این ترفند است.

از خم شدن بدن به سمت جلو عقب و یا طرفین جلوگیری کنید.

برای نگاه کردن به مسیر حرکت و یا موانع از خم کردن گردن و نه شانه و کمر استفاده کنید.

در حرکت رو به عقب نیز ضمن رعایت تمام موارد باید بدانید که پای اول نسبت به مسیر حرکتی پای هدایتگر و پای دوم پای دنباله رو می‌باشد و وزن بر روی پنجه (پنجه محور) پای اول که در پشت است بیشتر و پاشنه نقش اصلی در ایجاد حرکت رو به عقب را بازی می کند.

 

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.