عنوان:

Sun (star)

سان

--

با عنوان های دیگر همچون ستاره و برزیلی نیز بیان می گردد.

سطح:

سوم

پیش نیاز ها:

برای اجرای این حرکت شما باید مقدمات اسکیت سواری و سر خوردن راحت را فرا گرفته باشید و زمان مناسب برای اسکیت سواری را طی کرده باشید. برای اجرای این حرکت می بایست پیوُت (پرگار یا محور) های پاشنه پای راست و چپ رو به جلو و پاشنه پای چپ باز رو به عقب را به همراه کریس کراس رو به جلو و عقب بر روی هر دو پا را به خوبی آموخته باشید وبا آناتومی بدن و بیومکانیک حرکت بر روی هر دو پای راست و چپ به خوبی آشنا باشید.

Criss cross

کریس کراس

انواع پیوُت (پرگار یا محور) ها بر اساس متغییر های زیر تقسیم بندی می شوند.

1.چرخ های پیوت (پنجه یا پاشنه)

2.جهت (مسیر حرکت پای مداد یا ماهواره) به سمت جلو یا عقب

3.عنوان باز یا بسته (متقاطع)

توضیحات:

این حرکت در یک نقطه و بر روی یک مانع، در یک خط و در یک دایره قابل اجراست.

این حرکت می تواند عقربه گرد یا خلاف عقربه گرد اجرا شود.

این حرکت دارای الگوی تکرار 4 حرکتی و یک حرکت انتقال برای تکرار مجدد می باشد.

برای یکپارچگی در آموزش حرکت عقربه گرد در یک خط مستقیم را شرح خواهیم داد.

مانع اول کریس کراس راست رو به جلو

مانع دوم محور پاشنه پای راست باز رو به جلو ( برای اجرا کمی روی پای ماهواره یا مداد نشستن)[1]

مانع سوم محور پاشنه پای چپ باز رو به عقب ( برای اجرا کمی روی پای ماهواره یا مداد نشستن)[2]

مانع چهارم کریس کراس چپ رو به عقب

مانع پنجم شکل پای هفت رو به مانع در پشت مانع پنجم

مانع ششم تکرار حرکت مانع اول

فیلم آموزش نائومی گریگ با تاکید بر اجرای پیوُت (محورها یا پرگارها ) در بین موانع

 


 

در سان دایره ای همزمان که ما عقربه گرد به دور خود می‌چرخیم عقربه گرد به دور دایره هم می‌چرخیم مثل حرکت وضعی و انتقالی زمین به دور خود و خورشید 

چند نکته را توجه داشته باشید:

مفاصل مچ پا و زانوها و لبه ها را به خوبی بکارببرید تا بدن از ناحیه کمر دچار خمیدگی و چرخش نشود.

هنگام اجرای پیوُت (پرگار یا محور)ها با خم کردن توامان پای مداد یا ماهواره نسبت به پای سوزن یا محور عمل کشیدن پا در جهت مورد نظر را تسهیل کنید.

میتوانید از تمرینات خلاقانه مختلف و مجزا کردن آموزش به قسمت های کوچکتر هم برای افزایش مهارت در این حرکت استفاده کنید.

مثلاً از شمارش های یک دو و یا تیک تاک برای انجام دو قسمت استفاده کنید.

به عنوان مثال در صورت عدم اشنایی با محور ها در کودکان و افراد مبتدی میتوانید از مفاهیم مربوط به سیزر  و استرول  و شکل عدد هفت (پای V شکل) استفاده کنید.

 

بر روی شکل یازده بایستید.

۱.سیزر راست را ایجاد کنید.

۲.استرول چپ بزنید.

۳.پای راست را به جلو برانید و پای چپ را بعد از آن به جلو برانید و شکل هفت یا وی شکل را بسازید.

۴.پای راست را به عقب بکشید و سپس پای چپ را به حالت کراس به داخل و جلوی پای راست بکشید.

۵.پای راست را بلند کرده و دوباره استرول چپ بزنید.

و

تکرار متناوب از مرحله ۳ و ۴ و ۵ و... را در جهت عقربه گرد ادامه دهید.

در اجرای هر مرحله همچون عقربه ساعت تکه تکه در جهت عقربه می چرخیم.

تکرار و تمرین معجزه خواهد کرد.

 

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)

 [1] forward open heel pivot or forward uncrossed heel pivot

[2] backward open heel pivot or backward uncrossed heel pivot