تسلط بر روی این ترفند برای هر دو پا ضروری است و توانمندی اسکیت‌سواری رو به عقب را در شما بیشتر می‌کند.

در حین اجرای این ترفند یک پای شما به عنوان تکیه‌گاه نوسان متناوب پیستونی با خم و صاف شدن زانوی پای تکیه‌گاه انجام داده و بر روی یک خط صاف حرکت می‌کند و اسکیت پای دیگر از پهلو نیمدایره‌های به شکل سی انگلیسی ایجاد می‌کند. (دقیقاً وقتی تکیه‌گاه به خمترین حالت خود بر روی زانو میرسد پای کشیده شده به بغل با زانوی صاف و اسکیت با لبه داخلی در بلندترین نقطه یا قله سهمی یا نیمدایره قرار دارد و با صاف شدن زانوی پای تکیه‌گاه اسکیت دیگر به سمت خط تقارن یا خط سیر باز گشته و در کنار اسکیت دیگر با لبه‌های مرکزی و زانوهای صاف در هر دو پا بر روی الگوی موازی به رولینگ خود ادامه می‌دهد)

تناوب یک پای حمایت کننده (تکیه‌گاه) و یک پای هُل دهنده (پای کشیده شده در بغل) همراه تکرار می‌شود.

این حرکت بر روی هر دو پا و هر دو جهت رو به جلو و رو به عقب اجرا می‌شود.

بیش از 70 درصد وزن بر روی پای تکیه‌گاه قرار دارد.

 

سویزل یا باز و بسته یا هشت و هفت یا هفت و هشت در اسکیت‌سواری

ترفندهای فری استایل_سویزل یا سمی کراس

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link