کریس کراس ایت[1]، کریس کراس جایگزین یا تعویضی[2]، کریس کراس متوالی[3]، کریس کراس بی‌نهایت[4] ترفندی ترکیبی از کریس کراس رو به جلو پای راست و چپ به همراه نیم‌دورهایی[5] بر روی الگوی هفتی یا وی (V) یا چارلی (eagle) اسکیتها به شکل ایت (8) انگلیسی بر روی زمین اجرا می‌شود.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] eight criss cross one cone trick

[2] alternative criss cross skating

[3] sequence criss cross skating

[4] infinity criss cross skating

[5] half rotation