مقدمه:

به طور کلی حرکات اسکیت نمایشی را در پنج بخش تقسیم بندی می کنیم:

1.      اصول مقدماتی (استروکینگ و لبه ها)

2.      پرش ها

3.      چرخش ها و گردش ها و تبدیل ها

4.      اسپایرال ها

5.      رقص پا

اصول مقدماتی (استروکینگ و لبه ها- Edges & Stroking)

مفاهیم اولیه اسکیت کاربرد آنها و درک صحیح از سایر المان ها را تسهیل می نماید.

·         استروکینگ- Stroking

استروکینگ پایه و آغاز اسکیت نمایشی است. استروکینگ پایه تا زمان بالا رفتن مهارت با کمک میله کناری انجام میشود. مادامی که حرکت در کنار میله کناری انجام میگردد، هردوپا روی زمین است و وزن قدری عقب تر از مرکز فریم کفش قرار میگیرد. اسکیت بازانی که سر خوردن روی دوپا را آموخته اند، میتوانند سرخوردن روی یک پا را شروع نمایند که طی آن یک پا (پای آزاد) از زمین بلند شده و همزمان وزن روی پای اسکیت منتقل میشود. برای انجام استروکینگ صحیح، پاها ابتدا موازیند و به اندازه عرض شانه از هم فاصله دارند.استروک اول در شرایطی شروع میشود که هر دو زانو خم شده و همزمان با آن پای راست به اندازه تقریبی 45 درجه به خارج میچرخد. در حالی که وزن بدن روی پای چپ منتقل شده و بدن روی یک پا به سمت جلو سر میخورد ، پای راست به زمین فشار آورده و با تمام چرخها فشار میاورد. بنابرین برای شروع حرکت به جلو پای راست نیرو را تامین میکند و پای چپ عمل سرخوردن را بر عهده دارد. اکثر اسکیت بازان باید قادر باشند مسافتی معادل سه برابر قد خود را سر بخورند. با برگرداندن هر دوپا در کنار هم به حالت اولیه حرکت به پایان میرسد. حالا سرخوردن را با پای دیگر تکرار کنید. این تمرین را تا زمانی که به حرکتی نرم، آرام و بی وقفه و پیوسته تبدیل شود، ادامه دهید. روی یک پا به جلو سرخورده و با استفاده از تکنیکی که قبلاً شرح داده شد، با پای دیگرتان فشار بیاورید. این کار را به طور مداوم روی همان پا انجام دهید. به این کار Push Pump  یک پا میگویند. حالا کل تمرین را با پای دیگر تکرار کنید و در آخر همانطور که روی زمین به جلو حرکت میکنید با استروک کردن روی پای راست و چپ تمرین را کامل کنید. 

 

لینک مرتبط با آموزش استروکینگ

·         لبه ها- Edges

لبه ها در واقع همان متمایل کردن مسیر با استفاده از زاویه فریم ها و چرخ ها بوده و به هشت حالت تقسیم میشود.

 http://s8.picofile.com/file/8274511692/edges.jpg

http://s9.picofile.com/file/8274511776/wheel_edges.jpg

Right Backward Outside edge

حرکت رو به عقب روی لبه خارجی با پای راست

RBO

1

Right Backward Inside edge

حرکت رو به عقب روی لبه داخلی با پای راست

RBI

2

Right Forward outside edge

حرکت رو به جلو روی لبه خارجی با پای راست

RFO

3

Right Forward Inside edge

حرکت رو به جلو روی لبه داخلی با پای راست

RFI

4

Left Backward outside edge

حرکت رو به عقب روی لبه خارجی با پای چپ

LBO

5

Left Backward Inside edge

حرکت رو به عقب روی لبه داخلی با پای چپ

LBI

6

Left Forward outside edge

حرکت رو به جلو روی لبه خارجی با پای چپ

LFO

7

Left Forward Inside edge

حرکت رو به جلو روی لبه داخلی با پای چپ

LFI

8

 

به طور کلی لبه‌ها اساس اسکیت نمایشی اند و به منظور بالا بردن تکنیک تسلط بر آنها ضروری می باشد. پس به این منظور آموزش آنها باید از ابتدا آغاز گردد. سرعت، تعادل و کنترل همگی مهارتهایی هستند که بر اثر پر قدرت بودن لبه ها پدید می آیند. تمرین روی لبه ها و ارتقاء این مهارت مستلزم تلاش مستمر و دائمی است. اصولا دو لبه اصلی وجود دارد. خارجی و داخلی.

 http://s8.picofile.com/file/8274511700/OutSkateTO.jpg

خارجی: پای راست و چپ از جهت جلو و عقب.

http://s8.picofile.com/file/8274511842/wheel_outside_edge.jpg

 

داخلی: پای راست و چپ از جهت جلو وعقب.

http://s8.picofile.com/file/8274511800/wheel_inside_edge.jpg

 

Forward outside edge (FO)

لبه خارجی در حرکت رو به جلو

پاها باید از وضعیت T حرکت را شروع می کنند، پای راست جلوی پای چپ و پاشنه پای راست مقابل برجستگی پای چپ قرار دارد و هر دو دست به موازات شانه ها باز هستند. هر دو زانو خم می شود و با وارد کردن فشار (Push off) بر روی لبه داخلی پای چپ و انتقال وزن بدن بر روی پای راست بر روی لبه خارجی در حرکت رو به جلو قرار می گیریم. پای آزاد که پای چپ است در پشت پای راست قرار می گیرد. سپس از پشت حرکت کرده و از کنار پای تکیه عبور کرده و در نهایت در جلو آن قرار می گیرد، حرکت با پای دیگر به صورت قرینه تکرار می شود.

Forward Inside edge (FI)

(لبه داخلی در حرکت رو به جلو)

پاها باید از وضعیت T درحالیکه پای راست در جلو و پای چپ در عقب بدن قرار دارد حرکت را شروع می کند. دست مخالف پای اسکیت (در این مورد دست چپ) در مقابل بدن قرار می گیرد. درحالیکه کف دست به طرف زمین است و مختصری به پایان فشار می آورد دست راست پشت بدن قرار گرفته و با دست چپ که در مقابل است در یک تراز نگاه داشته می شود. حالا هر دو زانو خم می شود و با وارد کردن فشار بر روی پای چپ و انتقال وزن بدن بر روی لبه داخلی پای راست در حرکت رو به جلو قرار می گیریم. پای آزاد از عقب حرکت کرده و از کنار پای اسکیت عبور کرده و در جلو و بالای پای تکیه قرار می گیرد. حرکت با پای دیگر به صورت قرینه تکرار میشود.

Back Outside edge (BO)

(لبه خارجی در حرکت رو به عقب)

پاها به طور موازی و با فاصله عرض شانه از هم قرار گرفتند، دستها در طرفین باز شده است، هر دو پا خم شده و وزن از روی دو پا روی پای چپ منتقل می شود تا بتوان با کمک پای چپ بر روی لبه پای راست در حرکت رو به عقب حرکت کرد. در هنگامی که وزن جابه جا می شود پای راست با فاصله 7 تا 8 سانتیمتر از روی زمین بلند شده و با نوک به عقب کشیده می شود حال با فشاری که بر روی لبه پای چپ وارد می شود می توان بر روی لبه خارجی پای راست در حرکت رو به عقب روی یک قوس ملایم قرار گرفت. سپس پای چپ بلند شده در جلوی پای راست قرار می گیرد، دست چپ در جلو و دست راست در جلو بدن قرار دارد. تمرین باید به صورت قرینه تکرار شود.

Back Inside Edge (BI)

(لبه داخلی در حرکت رو به عقب)

پاها به طور موازی و با فاصله عرض شانه از هم قرار گرفته اند دستها در طرفین باز شده است، هر دو پا خم شده و وزن از روی دو پا روی پای چپ منتقل می شود تا بتوان به کمک پای چپ بر روی لبه داخلی پای راست در حرکت رو به عقب حرکت کرد. در هنگامی که وزن جابه جا می شود حال با فشاری که بر روی لبه پای چپ وارد می شود می توان بر روی لبه داخلی پای راست در حرکت رو به عقب روی یک قوس ملایم قرار گرفت. سپس پای چپ بلند شده در جلو پای راست قرار می گیرد، دست چپ در جلو و دست راست در پشت بدن قرار دارد. تمرین باید به صورت قرینه تکرار شود.

http://s8.picofile.com/file/8274511742/tumblr_inline_mwioheZbke1r1t35j.jpg

سر خوردن- gliding

تسلط بر روی استروکینگ و لبه ها مهارت سُر خوردن ما را تقویت می کند و در واقع سرخوردن حرکتی است که با فشار یک پا روی چرخ ها انجام میگردد. در طی سرخوردن که میتواند دوپا یا روی یک پا انجام گردد، ممکن است اسکیت باز فرم خودرا تغییر دهد و حرکات زیبایی را که در زیر به آن اشاره میکنیم و در آینده به مشروح آن خواهیم پرداخت اجرا نماید.

انواع سر خوردن در اسکیت نمایشی

1- سرخوردن روی یک پا

1.      Shoot the duck: حرکتی است که به راحتی توسط مبتدیان تمرین میشود. در واقع تمرین اولیه اسپین نشسته است و پای آزاد بصورت کشیده قرار میگیرد. میتوان آنرا در کلیه جهات و کلیه لبه ها اجرا کرد. پای تکیه کاملاً زیر بدن خم بوده و پای آزاد با پنجه چرخیده به بیرون در جلوی بدن کشیده شده است.

http://s9.picofile.com/file/8274511434/1.jpg

2.      Lunge: لونژه حرکتی است که مهارت کنترل سرخوردن و کشش پا را تقویت میکند. البته یک مهارت کاملاً یک پا محسوب نمیشود، زیرا اسکیت باز روی پای تکیه مینشیند و پای آزاد خود را بصورت کشیده از عقب روی زمین میگذارد.

 

http://s9.picofile.com/file/8274511442/2.jpg

3.      Arabesque: کاملاً مشابه حرکت آرِبِسک در باله است . میتواند در دوجهت و روی هر لبه انجام شود. بدن صاف و کشیده است و پای آزاد با پنجه چرخیده به بیرون به زیبائی به پشت کشیده شده است.

http://s8.picofile.com/file/8274511476/3.jpg

4.      Attitude: شکل بالاتنه کاملاً مشابه اربسک بوده ، اگرچه پای آزاد که به پشت بدن میرود خم است و پنجه پا به بیرون چرخیده و زانو نباید به زمین اشاره کند.

 

http://s9.picofile.com/file/8274511492/4.jpg

5.       Spiral: میتواند در دوجهت و روی هر لبه انجام شود. با اَتِتیود و اربسک تفاوت دارد و این تفاوت در زاویه بالاتنه است که به جلو متمایل میگردد. پای آزاد تا جای ممکن بالا میرود ( حداقل بالای خط باسن ) اجرای این حرکت به انعطاف بدنی زیاد نیازمند است.

http://s8.picofile.com/file/8274511500/5_Spiral.JPG

6.       Change edge Spiral: در هنگام انجام این حرکت لبه در حین اسپیرال تغییر میکند. البته بدون اینکه پای آزاد روی زمین گذارده شود. معمول ترین نوع آن تغییر از لبه داخلی در حرکت روبه جلو به لبه خارجی در حرکت رو به جلو میباشد.

 

http://s9.picofile.com/file/8274511518/6_3turn.jpg

7.       Catch spiral: هر نوع اسپیرال که طی آن پای آزاد بوسیله یک یا دو دست از هر قسمت آن گرفته شود، زیر شاخه این المان است.

http://s8.picofile.com/file/8274511542/7.jpg

8.      Charlotte spiral: اسپیرال زیبائی است که در حرکت روبه عقب انجام میشود. اسکیت باز کاملاُ به جلو خم میشود و با پیشانی خود پای تکیه را لمس مینماید. همزمان پای آزاد به بالا کشیده میشود. به خاطر شکل ظاهری این اسپیرال به اسپیرال (Candle stick) نیز معروف است. غالباً اسکیت بازان برای تعادل بیشتر دست خود را روی زمین میگذارند.

 

http://s8.picofile.com/file/8274511568/8.jpg

9.      Skid or slide spiral : این اسپیرال با یک گردش سه (Three turn) در ارتباط است. اسکیت باز در حالی که اسپیرال خود را در حرکت رو به عقب و روی لبه خارجی انجام میدهد ، به محض شکل گرفتن دایره یا اصطلاحاً عمیق شدن لبه، از طریق یک گردش سه (Three turn ) اسپیرال خود را بصورت یک اسپیرال در حرکت رو به جلو و روی لبه داخلی در می‌آورد.

http://s9.picofile.com/file/8274511576/9.jpg

10.  Hydroblading: این نام به حرکتی اطلاق میگردد که در آن اسکیت باز در حرکت رو به عقب و روی لبه داخلی حالت نشسته به خود گرفته و زانوی پای تکیه کاملاً خم است و پای آزاد زیر آن بصورت متقاطع قرار دارد. پای آزاد صاف کشیده شده است و بدن به سمت مرکز دایره خم است. برای زیباتر شدن حرکت اسکیت باز دست خود را روی زمین میکشد تا لبه ای عمیق و دایره‌ای زیبا بدست آورد.

 

http://s8.picofile.com/file/8274511584/10_1.jpg

http://s8.picofile.com/file/8274511600/10_2.jpg

2- سرخوردن روی دوپا

1.      Spread eagle: شکلی از سرخوردن روی دو پا است که پاها در زاویه ۱۸۰ درجه با هم قرار دارند.پاها از ناحیه لگن باز میشوند و نه از مچ پا یا زانو. روی لبه های مختلف انجام میشود و با تغییر لبه در هنگام اجرای حرکت میتوان دایره‌هائی روی پیست ایجاد نمود.

http://s9.picofile.com/file/8274511618/11.jpg

2.      Ina bauer: درست مانند حرکت اسپرد ایگل است با این تفاوت که پای پیشرو و پای تابع در یک خط مستقیم قرار ندارند، بلکه پای دنباله رو کاملاً کشیده است و به پشت صفحه تنه برده میشود. بالاتنه هر فرمی میتواند داشته باشد ولی در رایج ترین شکل آن پشت خم و بازو ها یک پوزسیون دلپذیر دارند.

 

http://s8.picofile.com/file/8274511642/22.jpg

3.      Besti squat یا Canti lever : شکل عجیبی از اسپرد ایگل است که نام آن از ناتالیا بستیمووای روسی که بهمراه شریک خود آندره بوکین مدال طلای المپیک سال ۱۹۹۸ را کسب نمودند، گرفته شده است. نوعی اسپرد ایگل نشسته است که در آن زانوها کاملاً خم و چرخیده به بیرون هستند.

http://s8.picofile.com/file/8274511676/33.jpg

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

لینک دانلود کتاب الکترونیکی اسکیت نمایشی - قسمت دوم