داشتن استعداد بدون داشتن نظم و انضباط مانند اختاپوسی است که اسکیت‌سواری می‌کند.[1]

در اسکیت‌سواری قهرمانی، استعداد می‌تواند یکی از عوامل موثر باشد ولیکن در آموختن اسکیت‌سواری به اشکالی به غیر از اسکیت‌سواری قهرمانی استعداد نقش چندانی ایفا نمی‌کند و آنچه که در هر دو حالت اسکیت‌سواری قهرمانی و اسکیت‌سواری غیر قهرمانی ایفای نقش دارد؛ تلاش مستمر با نظم و انضباط است.

اختاپوس اسکیت‌سوار حرکات زیادی با اسکیت‌های خود انجام می‌دهد، اما هرگز مسیر حرکت به جلو، عقب و پهلو و رسیدن به مقصد او مشخص نمی‌گردد.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

 [1] H, Jackson Browne, Jr