با تهیه اسکیت‌هایی مناسب، مکان تمرینی مناسب و از همه مهمتر مربی آگاه در زمینه آموزش علمی و اصولی اسکیت برای پیدا‌کردن و درک مرکز ثقل خود بر روی اسکیتها تلاش کنید. به زمان‌بندی و برنامه‌ریزی خود یا مربی پایبند باشید و کمی بیشتر وقت بگذارید، تمرین کنید و به آرامی پیشرفت کنید.

تکنیک خط مستقیم[1]

براساس تجربیات آموزشی مربیان اسکیت سرعت صرف‌نظر از فناوری‌های بکار رفته در طراحی و تولید اسکیت‌های سرعت تاکید بر حرکات پایه‌ای[2] پر اهمیت است که آنرا به اشتراک می‌گذاریم؛

(1)    برای عملکرد مناسب در اسکیت‌سواری سرعت یکی از مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات توجه به "مرکز ثقل[3]"  است. نوک پا، زانو و بینی[4] باید در یک خط راست قرار بگیرد. (شکل بالا ① ② ③)

هنگامی که این سه نقطه در یک خط راست[5] قرار بگیرد، پای تکیه‌گاه[6] در حالت اولیه[7] مناسب قرار میگیرد و نیروی مچ‌پا[8] در گام برداشتن‌ها بدون ورود به لبه‌های داخلی و یا خارجی نامتعارف منجر به سُرخوردنی مستمر[9] خواهد شد.

(2)    در حالت اولیه باید دو شانه[10] به صورت افقی[11] و بدون نوسان[12] قرار بگیرد. برای ثبات طرفین بدن[13]فعالیتهای غیر‌ضروری را کاهش دهید.[14] (شکل بالا ⑤ ⑥)

(3)    پس از ایجاد مرکز ثقل مناسب بر روی پای تکیه‌گاه نوبت به اعمال نیرو بر پای دیگر است، که به‌ترتیب با گستراندن مفصل ران، زانو و مچ پا در امتداد فریم[15] به شکل یک خط صاف و کشیده اجرا می‌شود. (شکل بالا ⑦⑧)

نکات زیر را در اسکیت‌سواریتان در رشته سرعت لحاظ کنید؛

  • بالاتنه را پایین‌تر بیاورید و زاویه‌ای 90 درجه‌ای در زانوهایتان ایجاد کنید و در طول تمرین تمرکز خود را برای حفظ این وضعیت بیشتر کنید.
  • در طول گام برداشتن وزن را در وسط پای تکیه‌گاه قرار دهید نه پنجه، چرخ پاشنه‌ای یا چرخ آخر اسکیت آخرین چرخی باشد که پس از فشار در امتداد پای کشیده شده جدا می‌شود و تناوب زمانی و توزین وزنی یکنواخت بر روی هر دو پا را مدنظر قرار دهید.
  • در طول اسکیت‌سواری تا جای ممکن، نیرو را به جلو(با انتقال وزن) و سپس به طرفین(با پوش) وارد کنید.
  • فرود پای تکیه‌گاه پس از قوس یا کمان جانبی با فریم عمود بر روی زمین و در خط مرکز ثقل قرار بگیرد. برای فرود مناسب از خم کردن زانوی پایی که اسکیت آن در حال تبدیل شدن به پای تکیه‌گاه است استفاده کنید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

انجمن بین‌المللی مربیان رولر اسکیت[16]

کنفدراسیون بین‌المللی مربیان ورزش‌های رولری[17]

 

© Link[1] straight line technical

[2] basic moves

[3] center of gravity

[4] tiptoe, knee, nose

[5] straight line

[6] support leg

[7] basic posture

[8] ankle force

[9] slip continued

[10] shoulders

[11] horizontal

[12] not free to shake

[13] lateral stability of the body

[14] reduce unnecessary physical exertion

[15] exerting legs are sequentially extended by the hip, knee and ankle to push the blade

[16] International Roller Skating Coach Association

[17] International Roller Sports Coach Confederation