اسلاید اسید کراس رو به عقب[1]

پیشتر اسید کراس رو به جلو[2] را توضیح دادیم.

(توضیحات برای اسلاید اسکیت پای راست و تکیه‌گاه بر روی اسکیت پای چپ)

شکل اول: ورود از حرکت رو به جلو

۱. رو به جلو اسکیت‌سواری کنید.

۲. سیزر چپ با زانوهای خم ایجاد کنید و دستها را در حالیکه کف دست رو به پایین است در امتداد دو پای سیزر نگهدارید.

۳. در یک لحظه و بدون تغییر و گردش بالاتنه و دستها، پای چپ را بلند کرده و صد و هشتاد درجه  به داخل بگردانید تا پاشنه اسکیت پای چپ از امتداد در راستای دست چپ به امتداد در راستای دست راست قرار بگیرد.

۴. همزمان با اجرای مرحله قبل اسکیت پای راست را با زانوی صاف و لبه خارجی و در زیر پای چپ خمیده به وضعیت تی شکل یا ال شکل برای اجرای اسلاید برسانید.

۵. وزن را بر روی اسکیت پای چپی که از زانو خمیده است نگهداشته و اسلاید را اجرا کنید.

 

 

شکل دوم: ورود از حرکت رو به عقب

۱. رو به عقب اسکیت‌سواری کنید مثل کریس کراس بکوارد پای راست

۲ بعد از رسیدن به سرعت مناسب در حالت سیزر راست رو به عقب با زانوی خم قرار بگیرید.

۳. درحالیکه دو دست را به جلو کشیده‌اید، وزن را بر روی اسکیت پای چپ با زانوی خم زیاد کرده و بلافاصله با گردش پاشنه اسکیت پای راست به سمت داخل خودش، اسکیت پای راست را با زانوی کشیده و صاف و لبه خارجی به وضعیت تی شکل یا ال شکل برای اجرای اسلاید برسانید.

۴. وزن را بر روی اسکیت پای چپی که از زانو خمیده است نگهداشته و اسلاید را اجرا کنید.

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] acid cross backward

[2] acid cross forward