مجیک اسلاید[1] در اسکیت‌سواری اینلاین

 

♥️ ورود با پاور اسلاید بکوارد

1. در حالت رو به عقب اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. پاور اسلاید بکوارد را اجرا کنید.

3. در حالیکه زانوی پای خلاف جهت اسلاید را خم و پایین نگهداشتید با چرخاندن پنجه پای خلاف جهت اسکیت از مچ پا و بر روی لبه داخلی، کشیده شدن اسلاید را تا توقف کامل ادامه دهید.

 

♥️ ورود با سول اسلاید فوروارد

1. در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. با قرارگرفتن در پوزیشن یوفو و روتیشن ناگهانی بدن از اسکیت‌سواری رو به جلو به کشیده شدن اسکیت پای جهت حرکت، در سمت پهلو یا سول اسلاید فوروارد وارد شوید.

3. در حالیکه زانوی پای خلاف جهت اسلاید را خم و پایین نگهداشتید با چرخاندن پاشنه پای خلاف جهت اسکیت از مچ پا و بر روی لبه داخلی، کشیده شدن را تا توقف کامل ادامه دهید.

 

* برای ورود با سول اسلاید رو به جلو، پوزیشن یوفو را تمرین کنید. در این پوزیشن پاها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کرده و با خم کردن زانوها که بر روی یک پا کمی بیشتر از پای دیگر است و نزدیک کردن زانوها ثقل بدن را پایین می‌آوریم.

* دستها باز، در امتداد شانه، هماهنگ با پاها و همراستا با جهت کشیده شدن اسلاید قرار می‌گیرند.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] magic slide