ترمز وی شکل روشی برای کم کردن سرعت و متوقف شدن در هنگام اسکیت‌سواری است و مکانیزمی مشابه توقف اسنو پولو (snow plow) در اسکی دارد.

در رشته اسکی آلپاین با دور کردن قسمت انتهایی و نزدیک کردن قسمت جلویی چوب اسکی پس از کم کردن سرعت به توقف کامل دست پیدا می‌کنیم.

این ترمز  در اسکیت به دو صورت لبه‌ای و محوری و یا ترکیبی از هر دو گزینه انجام میشود.

برای فهم حرکتی این ترمز، ابتدا حرکات سویزل فوروارد یا باز و بسته رو به جلو یا همان هفت و هشت رو به جلو، لبه‌های داخلی، اسکات یا نشستن بر روی زانوی خم و گردش A شکل (A frame turn) را بیاموزید.

1. سرعت گرفته و به حالت آماده سازی (موازی یا پارالل) و با دستان باز و یا رو یه جلو به حرکت ورود می‌کنیم؛

2. هر زانو بالای همان اسکیت و دور از یکدیگر قرار بگیرد؛

3. در هر دو حالت پاها را به صورت موازی (و نه -V- وی شکل) و به اندازه عرض آرنج‌های باز دو دست تا مچ دستها از هم دور می‌کنیم؛

4. در حالت محوری بدون لبه کردن اسکیتها و صرفاً با پرکردن فاصله ساق پا و زبانه اسکیت از طریق خم کردن زانوها و درحالیکه شانه و لگن صاف قرار گرفته‌اند، بدون نزدیک شدن پنجه‌های پا یا نوک دو اسکیت به هم و محور کردن پنجه‌ها یا چرخ جلو، پاشنه‌ها یا چرخ عقب دو اسکیت را به بیرون فشار می‌دهیم؛

* اگر اسکیتها به یکدیگر نزدیک شوند احتمال برخوردشان به هم و نهایتاً سقوط کردن بیشتر خواهد شد.

ولیکن در حالت لبه‌ای پس از باز شدن پاها به صورت موازی (و نه -V- وی شکل) و به اندازه عرض آرنج‌های باز دو دست تا مچ دستها، وزن بر روی لبه‌های داخلی را بیشتر کرده و همزمان با بیشتر کردن وزن لبه‌ای، پنجه‌ها را بهم نزدیک می‌کنیم.

زانوها کمتر خم شده و یا اصلاً خم نمی‌شود، بالاتنه از ناحیه کمر و لگن در امتداد دستانی که به جلو کشیده شده خم می‌شود.

* در حرکت رو به عقب ترمز وی شکل با زانوهای صاف و افزایش فشار بر روی لبه‌های داخلی و از نزدیک شدن دو پاشنه به همدیگر اجرا می‌شود.

 

 

کدام تکنیک ترمز برای اسکیت‌سواری در سراشیبی به‌کار می‌رود؟

خودآموز ترمز پاشنه در اسکیت‌سواری

انواع توقف در اسکیت‌سواری (ترمزها)

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link