الگو

به صورت چرخش‌های فنری یا سیم تلفنی عقربه‌گرد (در این آموزش با پای راست رو به جلو)

 

پیش‌نیازها

کریس کراس رو به جلو پای راست[1]

وُلت (پیوت یا پرگار یا کمپاس پنجه‌ای بسته رو به عقب)[2]

سیزر بک[3]

وُلت روسی (پیوت یا پرگار یا کمپاس پنجه‌ای بسته رو به جلو)[4]

 

نحوه اجرا

در این ترفند اسکیت‌سوار یا اسکیت‌آموز در حال تکرار متناوب وُلت و وُلت روسی است.

با زاویه 45 درجه نسبت به موانع‌ای که در سمت دست چپ شما قرار گرفته بایستید.

از روبروی موانع وارد شوید و مانع اول را با کریس کراس پای راست رو به جلو طی کنید و در راس قله زیگزاگ بین مانع اول و دوم، به الگوی وی شکل اسکیتها پشت به مانع برسید.

مانع دوم را با ولت (پیوت پنجه‌ای پای راست بسته رو به عقب) عبور کنید.

بین مانع دوم و سوم با تعویض پنجه از پای راست به پای چپ (بر روی الگویی وی شکل) به صورت همزمان مقدمات شکل گیری ولت روسی (پیوت پنجه‌ای پای چپ بسته رو به جلو) را فراهم کنید.

مانع سوم را با ولت روسی رد کنید.

و در راس قله زیگزاگ بین مانع سه و چهار به الگوی وی شکل اسکیتها پشت به مانع برسید و مجدداً تکرار ولت و ....

 

 


نکات پایانی

🔴 روسین ولت=پیوت پنجه‌ای بسته رو به جلو

🔵 ولت=پیوت پنجه‌ای بسته رو به عقب

🔴 خم بودن و انعطاف‌پذیری زانوها و بالاتنه ایستاده

🔵 وزندهی مناسب و تغییر بهنگام وزن از یک پا به پای دیگر

در سطح مهارتی دیگر و بدون عبور از بین موانع میتوان اجرای ولت روسی (پیوت پنجه‌ای بسته پای راست رو به جلو) را به پیوت پاشنه‌ای پای راست باز رو به جلو (همان پرگار ساده معروف در اسکیت‌سواری) تبدیل کرد.

پس ترکیبی جدید از چهار ترفند پیوتی در الگوی سیم تلفنی عقربه‌گرد به توالی زیر را خواهیم داشت؛

کریس کراس پای راست (بعنوان ورود)

1. ولت=پیوت پنجه‌ای پای راست بسته رو به عقب

2. روسین ولت=پیوت پنجه‌ای پای چپ بسته رو به جلو

3. پرگار ساده=پیوت پاشنه‌ای پای راست باز رو به جلو

ولت=پیوت پنجه‌ای پای راست بسته رو به عقب (تکرار)

نکته پایانی آنکه؛ مانور ولت[5]  از ترفندهای هم خانوده با سان و کریزی سان می‌باشد.

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link[1] Criss cross

[2] Backward crossed behind toe pivot (volte)

[3] scissor back

[4] Forward crossed behind toe pivot (Russian volte)

[5] Maneuver volt