شامل:

**

Warm up

تمرینات گرم کردن

**

Knee highs

زانو بلندها

Hip openers

بازکردن لگن ها

Leg swings

نوسان لنگ پا

Grapevines

گریپ واین

Reverse grapevines

گریپ واین معکوس

Stepping speed skaters

گام برداشتن مشابه اسکیت سواران سرعت

**

Strength

تمرینات قدرتی

**

Reverse lunges

لانچ معکوس

Forward lunges

لانچ رو به جلو

Alt (alternat) reverse crossover lunge

لانچ کراس اور معکوس متناوب

Curtsy lunges

لانچ تعظیمی

**

Repeat

تکرار تمرینات

**

Reverse lunges

لانچ معکوسی

Forward lunges

لانچ رو به جلو

Alt (alternat) reverse crossover lunge

لانچ کراس اور معکوس متناوب

Curtsy lunges

لانچ تعظیمی

**

Cardio

تمرینات هوازی (که باعث تپش بیشتر قلب میشود)

**

Skater jumps

پرش های اسکیت سوار

Skater jumps + hops

پرش های اسکیت سوار + پرش های تک پا

**

And stretch

و تمرینات کششی

**

Inner thigh stretch

کشش عضلات داخلی ران

Hamstring stretch

کشش عضلات پشت ران (همسترینگ)

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link