ضربه رو به جلو یکی از مهمترین عناصر اسکیت نمایشی است.

تکنیک درست الزامی است و شما مجاز به استفاده از پنجه نمی‌باشید.

هدف اسکیت باز ضربه ای متقابل به سطح است.

 • برای شروع میتوانید از یک دیوار برای تنظیم موقعیت T شکل استفاده کنید.
 • مسیر خود را شناسایی کنید.
 • رانش از لبه داخلی تیغه (فریم) و بدون دخالت پنجه انجام می‌شود.
 • پاها به هم نزدیک، زانوها و مچ های پا قبل از هر فشار خم شود.
 • پای آزاد (free leg) به طور کامل در طول ضربه گسترده و صاف شود.(با زاویه 45 درجه نسبت به محور شانه)
 • بالا تنه و قفسه سینه شما به طور همزمان به عقب پایدار و محکم و دستها به پهلو باز میشود.
 • انتقال وزن برای اجرای ضربه رو به جلو (استروکینگ) از پای فشار (هل) به پای سر خوردن شما بسیار پر اهمیت است.
 • درنهایت شما میتوانید فشارهای خوب برای شروع را تمرین کنید تا برای رسیدن به به فشارهای مناسب و گسترده و ممتد کمک کنید.
 • دستها با زوایای 90 یا 120 یا 180 درجه قرار می‌گیرد.
 • افزایش سرعت و مسافت، نگهداشتن لبه‌ها و همچنین انقباض تمام از عضلات از نوک سر تا نوک پا نشان‌دهنده تسلط بر حرکت می‌باشد.
 • تمرینات بدون اسکیت انعطافی و بدنسازی را مورد توجه خاص قرار دهید.

 

 

شبیه سازی استروکینگ

 

کاربرد استروکینگ در اسکیت روی یخ

 

تمرینات بدون اسکیت برای استروکینگ

 

 

 
 

 

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه: (06/10/1394)

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link