http://s7.picofile.com/file/8247434100/0_1inside_edges.jpg

http://s6.picofile.com/file/8247434134/0how_to_stop_skates_from_leaning_in.png

یکی از مشکلات عمده اسکیت‌بازان در اجرای حرکات مربوط به اسکیت چه در سطح مقدماتی و چه در سطوح حرفه‌ای‌تر:

http://s6.picofile.com/file/8247434142/1.jpg

والگوس(valgus): زاویه دارشدن زانو به خارج یا ابداکش (abduction)  آن میباشد. (تمایل تیبیا Tibia یا درشت‌نی به سمت خارج و مفصل زانو به سمت داخل)

یا

واروس(varus): زاویه دارشدن زانو به داخل یا اداکشن (adduction)  آن میباشد. (تمایل تیبیا Tibia یا درشت‌نی به سمت داخل و مفصل زانو به طرف خارج)

http://s6.picofile.com/file/8247434150/1_6.jpg

همچنین

اسکیت‌بازان مبتدی معمولا پای خود را یا خیلی باز میگذارند و در نتیجه تیغه‌ها بر روی لبه داخلی قرار می‌گیرد و یا خیلی بسته، که باعث می‌شود به لبه بیرونی قرار بگیرد.

http://s6.picofile.com/file/8247434292/2_5.jpg

اسکیت‌باز باید تیغه اسکیت را در امتداد مچ پا ساق پا و شانه‌های بدن، عمود نگهدارد.

پروناسیون(pronation):چرخش مچ پا به سمت خارج منجر به تشدید لبه داخلی اسکیت

سوپیناسیون(supination)چرخش مچ پا به سمت داخل منجر به تشدید لبه خارجی اسکیت

 

http://s7.picofile.com/file/8247434284/2_4.gif

http://s6.picofile.com/file/8247434184/2_1.jpg

http://s7.picofile.com/file/8247434226/2_2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8247434268/2_3.jpg

پروناسیون و سوپیناسیون مواردی هستند که ممکن است به علت واگوس و واروس زانو، در مچ پا به وجود بیاید و همچنین

پرونیشن که ترکیبی از حرکات زیر است:

  • دورسی فلکشن (Dorsi flexion): عبارت است از حرکت قسمت پشتی (دورسال) پا به طرف جلوی ساق
  • اورژن (Eversion): اورژن یعنی حرکت کف پا به طرف خارج
  • ابداکشن

میشود.

http://s6.picofile.com/file/8247434342/3_1.JPG

با انجام مشاهدات لازم مربی بر روی بازیکن اسکیت و یا آینه نگری خود اسکیت‌باز و انجام تست‌های ساده میتوان به موارد بالا پی برد و برای اصلاح آن موارد لازم را انجام داد.

http://s6.picofile.com/file/8247434418/4.jpg

http://s7.picofile.com/file/8247434176/2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8247434426/5dynamic_lower_extremity_valgus_%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

http://s7.picofile.com/file/8247434468/6.jpg

و در انتها بد نیست که قبل از ارائه حرکات و روش‌های اصلاحی خلاصه اجمالی از آناتومی اندام‌های تحتانی درگیر در بحث بالا را مورد بحث قرار دهیم؛

http://s7.picofile.com/file/8247434368/3_2.jpg

http://s7.picofile.com/file/8247434318/3.jpg

 

آناتومی رباط‌های زانو:

  • رباط صلیبی جلویی یا قدامی

ACL= Anterior cruciate ligament

یکی از دو رباط اصلی در زانو است. این رباط استخوان ران پا را به استخوان ساق پا متصل میکند.

  • رباط صلیبی پشتی یا خلفی

PCL= Posterior cruciate ligament

دومین رباط اصلی زانو است که رباط استخوان ران پا را به استخوان ساق پا متصل میکند.

  • رباط جانبی خارجی

LCL= Lateral collateral ligament

استخوان ران را به استخوان کوچکتر ساق پا در سمت جانبی زانو متصل می کند.

  • رباط جانبی داخلی

MCL= Medial collateral ligament

این رباط نیز استخوان ران پا را به استخوان ساق پا در سمت داخلی زانو متصل میکند.

http://s6.picofile.com/file/8247434618/ligament.jpg

آناتومی عضلات پا:

عضلات داخلی و عضلات خارجی

الف/عضلات خارجی شامل:

ب/عضلات گلوتئال یا سرینی

1.      گلوتئوس مینیموس (سرینی کوچک)/چرخش ران به داخل

2.      گلوتئوس مدیوس (سرینی متوسط) /چرخش ران به داخل

3.      گلوتئوس ماگزیموس (سرینی بزرگ) /چرخش ران به خارج

 

http://s6.picofile.com/file/8247434734/sorini.jpg

 

ج/عضلات سه گانه همسترینگ  hamstrings که در پشت استخوان ران قرار میگیرند.

http://s6.picofile.com/file/8247434700/quadriceps2.jpg

 

د/عضلات چهارگانه کوادری یا چهار سر ران quadriceps که در جلوی استخوان ران قرار میگیرند.

http://s7.picofile.com/file/8247434684/quadriceps1.png

 

حرکات اصلاحی:

تمرین کش

http://s6.picofile.com/file/8247437634/kesh.jpg

پرش با حفظ راستای مفصل ران یا مفصل هیپ-Hip joint

http://s6.picofile.com/file/8247434484/jump_hip.jpg

در حالت پیشرفته استفاده از سطوح ناهموار

http://s7.picofile.com/file/8247434642/no_saf.jpg

استفاده از کفی های مخصوص

http://s7.picofile.com/file/8247434518/kafi1.jpg

http://s7.picofile.com/file/8247434534/kafi2.jpg

تنظیم فریم در اسکیت‌هایی دارای قابلیت مذکور

http://s7.picofile.com/file/8247434568/laterally_adjustable.jpg

بدین ترتیب اسکیت‌بازی صحیح نیز خود میتواند به عنوان ورزشی برای اصلاح حرکت توصیه گردد.

 

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link