نحوه برگزاری مسابقه:

·         طول مسیر مسابقه 40 متر و عرض آن 5 متر میباشد، که از 40 متر طول 25 متر برای استارت و 15 متر برای انجام اسلاید میباشد.

·         انجام حرکت اسلاید خارج از محدوده 15 متری فاقد امتیاز میباشد.

·         شرکت کننده با توجه به فرمان داور خط استارت اجازه انجام اسلاید را دارد.

·         اعتراض فقط از طریق سرداورد مسابقات امکان پذیر و قابل پیگیری میباشد.

نحوه کسب امتیاز:

·         شرکت کنندگان محترم زمان اجرای اسلاید تکی حداقل باید روی حرکت خود 2 متر سر بخورند در غیر این صورت امتیازی برای وی منظور نخواهد شد.

·         در حرکات تلفیقی تبدیل حرکت اول به حرکت دوم نباید بیشتر از 1 متر باشد در غیر اینصورت امتیازی برای حرکت دوم منظور نخواهد شد. در ضمن روی حرکت دوم میبایستی حداقل 2متر سُر بخورد تا امتیازی برای آن در نظر گرفته شود.

·         انجام حرکات نمایشی هنگام اجرای اسلاید دارای امتیاز استایل میباشد.

·         اگر شرکت کننده یک حرکت اسلاید را چندبار در یک مرحله انجام دهد فقط بهترین حرکت آن بازیکن برای امتیاز دهی منظور خواهد شد.

·         برخورد دو دست با زمین هنگام اجرای اسلاید خطا میباشد و برای آن حرکت امتیازی منظور نخواهد شد.

تعریف اسلاید تلفیقی:

مجموعه ای از 2 یا چند اسلاید تکی که به صورت پی در پی در محوطه اجرای اسلاید انجام میشود را اسلاید تلفیقی میگویند.

گروه بندی اولیه:

بر اساس، شرکت کنندگان به گروه های چهار نفره تقسیم خواهند شد. هر شرکت کننده اجازه انجام دو حرکت را دارد، که یکی از بهترین حرکات هر شرکت کننده در قیاس با بقیه اعضای گروه توسط تیم داوران برای وی منظور خواهد شد.

نکته: در این مرحله اگر سطح دو شرکت کننده یکی باشد، فرد شایسته بر اساس حرکت دوم انتخاب خواهد شد. اگر حرکت دوم هم یکی باشد، فرد شایسته از نظر فنی و اگر باز هم یکی بود، نهایتاً حرکت سوم توسط بازیکنان اجرا شده و مورد تصمیم گیری قرار میگیرد.

یک چهارم نهایی:

بر اساس نتایج به دست آمده از گروه بندی اولیه، هر گروه شامل چهار شرکت کننده میباشد و هر شرکت کننده اجازه ی انجام چهار حرکت را دارد. سه تا از بهترین حرکات، توسط داوران در نظر گرفته میشود و دو شرکت کننده از هر گروه به مرحله بعد راه خواهند یافت.

نیمه نهایی:

شامل دو گروه و هر گروه شامل نفراتی که از مرحله یک چهارم نهایی بالا آمده اند میباشد. هر شرکت کننده مجاز به انجام چهار حرکت میباشد که سه حرکت توسط داوران منظور میشود و دو شرکت کننده از هر گروه به مرحله ی بعد راه خواهند یافت.

نهایی:

دور نهایی شامل چهار شرکت کننده است و هر شرکت کننده اجازه ی انجام پنج حرکت را دارد و فقط بهترین حرکت (تکی یا تلفیقی) برای ایشان منظور میگردد.

جرایم:

هرگونه بی توجهی به فرمان داور خط استارت منفی برای شرکت کننده به همراه خواهد داشت.

در صورت تماس نشیمنگاه و یا دو دست به زمین، اسلاید مردود است.

تماس یک دست با زمین

در صورتیکه شرکت کننده یک اسلاید را در یک مرحله چندبار تکرار کند، فقط امتیاز بهترین حرکت وی منظور خواهد شد.

در نهایت لازم به ذکر است برای مشخص کردن افراد برتر هر گروه داوران بهترین بازیکن را با توجه به موارد زیر در قیاس با یکدیگر اعلام می کنند و امتیازی برای بازیکنان ثبت نمیشود و فقط با دیگر افراد گروه خود مقایسه میشوند.

·         کیفیت

·         فاصله

·         سرعت

·         توقف کامل

·         سختی حرکت

·         تعداد چرخ کشیده شده روی زمین

·         تنوع و ...

 

 دانلود پی دی اف قوانین شاخه اسلاید از رشته فری استایل