علت نامگذاری این حرکت تحت عنوان سویزل به خاطر شباهت حرکت به عمل بلعیدن است.
یکی از حرکات پایه که در حالت فوروارد و بکوارد یعنی رو به جلو و رو به عقب اجرا می‌شود.
آماده سازی و یا ایستادن به صورت صلیب یا تی انگلیسی و سر خوردن بر روی حالت آماده‌سازی و سپس اجرای حرکت و در نهایت برگشتن به روی حالت آماده‌سازی مراحل انجام این حرکت است.

ابتدا در کنار میله آموزشی

سویزل فوروارد:
در حالت یازده و زانوی صاف، با وزندهی به پاشنه (پاشنه محور) پنجه‌ها را از هم دور می‌کنیم (روتیشن پنجه به بیرون) و همزمان با خم کردن زانو پنجه‌ها را به هم نزدیک میکنیم.

با آهنگ
"صاف باز و خم جمع"سویزل بکوارد:
در حالت یازده و زانوی صاف، با وزندهی به پنجه (پنجه محور) پاشنه‌ها را همزمان با خم کردن زانو یا همان چسبیدن ساق پا به زبانه اسکیت از هم دور می‌کنیم (روتیشن پاشنه به بیرون) و همزمان با صاف کردن زانو پاشنه‌ها را به حالت بازده بر میگردانیم.

با آهنگ
"خم باز و صاف یازده"حفظ تناوب سرعتی و تقارن حرکتی، زمانی، شکلی، وزنی و ... در هر دو قسمت حرکت یعنی:
صاف و باز و خم و جمع (فوروارد) و خم باز و صاف یازده (بکوارد) الزامی است.

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link