ترفند ایکس:

یکی از ترفندهای مستقل رشته فری استایل و پایه ترفندهای دیگر مثل ایکس جامپ و هیل تو اسپشیال و ... است.

پیش‌نیاز:


پدر ترفند ایکس رقص پا یا فوت ورک هفتی و هشتی (وی و وی ریورز) است که اسکیت پای جهت بر روی پنجه و اسکیت پای غیر جهت بر روی پاشنه از حالت هفت به هشت و همچنین اسکیت پای جهت بر روی پاشنه و اسکیت پای غیر جهت بر روی پنجه از حالت هشت به هفت میچرخد. قبل از قرار گرفتن بر روی استنس هفت و هشت اجرای هیل تو (پاشنه و پنجه) هر دو پا را در استنس پارالل (موازی یا یازده) تمرین کنید. (اجرا به صورت ایستا بر روی فرش، کنار میله آموزش و ...)

تمرین رولینگ جلو عقب اسکیتها بر روی الگوی وی شکل یا هفت

تمرین رولینگ جلو عقب اسکیتها بر روی الگوی وی ریورز شکل یا هشت

 

اجرا:

استفاده از گشتاور مسگری بالاتنه در صفحه شانه‌ای و بخصوص صفحه لگنی برای ایجاد گردش‌ها لحاظ شود.

*اسکیتی که از بالای مانع عبور می‌کند دارای حرکت رو به جلو است. «forward» اسکیت راست یا چپ (رولینگ بر روی استنس هفت یا وی برای عبور از مانع)

*اسکیتی که از پایین مانع عبور می‌کند دارای حرکت رو به عقب است. «backward» اسکیت راست یا چپ (رولینگ بر روی استنس هشت یا وی ریورز رای عبور از مانع)

به صورت متناوب در هر بار قرار گرفتن بین دو مانع اسکیت پای راست و اسکیت پای چپ جای خود را عوض می‌کنند.

هر اسکیتی که از بالای مانع و رو به جلو (رو به پنجه اسکیت) حرکت می‌کند در همان زمان اسکیت دیگر از پایین مانع و رو به عقب (رو به پاشنه اسکیت) حرکت می‌کند.

اجرای حالت نوسانی در زانوها به هنگام ایجاد قوس‌ها (در قله و دره قوس خمتر و در جاهای دیگر خم-کمی حالت جهش برای ورود از وی به وی معکوس) میتواند به زیبایی اجرای این ترفند بیفزاید.

استفاده از الگوی گچی به صورت وی و وی ریورز شکل در بین موانع به صورت متناوب می‌تواند ترسیم و شکل‌گیری ذهنی ترفند را تسهیل کند.

 

ترفند چاپ چاپ:

یکی از ترفندهای مستقل رشته فری استایل است.

پیش‌نیاز:

 (اجرا به صورت ایستا بر روی فرش، کنار میله آموزش و ...)

تمرین رولینگ هلالی اسکیتها بر روی الگوی ایگل یا چارلی

تمرین رولینگ هلالی اسکیتها بر روی الگوی ایگل ریورز شکل یا چارلی وارونه

 

اجرا:

تمرین فلت اسپین نود درجه‌ای به راست و چپ و بکارگیری صفحه لگنی و شانه‌ای همچون حرکت گشتاور مسگری

بالاتنه در صفحه شانه‌ای و بخصوص صفحه لگنی برای ایجاد رولینگ گردش‌های هلالی لحاظ شود.

از نقش موثر و کلیدی نوسان ضربدری دستها نسبت به جابجایی صفحه لگنی غافل نشوید.

*مانع پایین با ایگل یا چارلی

*مانع بالایی با ریورز ایگل یا چارلی معکوس

 

به صورت متناوب در هر بار قرار گرفتن بین دو مانع اسکیت ایگل جای خودش را به ریورز ایگل می‌دهد.

اجرای حالت نوسانی در زانوها به هنگام ایجاد قوس‌ها (در قله و دره قوس خمتر و در جاهای دیگر خم-کمی حالت جهش برای ورود از چارلی به چارلی معکوس) میتواند به زیبایی اجرای این ترفند بیفزاید.

استفاده از الگوی گچی به صورت وی و وی ریورز شکل در بین موانع به صورت متناوب می‌تواند ترسیم و شکل‌گیری ذهنی ترفند را تسهیل کند.

 

ترفند رویال ایکس یا هیل تو اسپشیال:

یکی از ترفندهای مستقل رشته فری استایل است.

پیش‌نیاز:

اول درجا هیل و تو متناوب راست و چپ (اجرا به صورت ایستا بر روی فرش، کنار میله آموزش و ...)

دوم با فریز بالاتنه و با کمک گشتاور لگن هر پایی که با هیل به جلو می‌آید به سمت لبه داخلی چرخیده و پایی که با تو به عقب می‌رود به سمت لبه داخلی می‌چرخد.

 

اجرا:

استفاده از گشتاور مسگری بالاتنه در صفحه شانه‌ای و بخصوص صفحه لگنی برای ایجاد گردش‌ها لحاظ شود.

*اجرا به صورت زیگزاگ و تغییر بین موانع انجام می‌شود.

*بلند شدن کامل پنجه و پاشنه حرکت را به رویال مبدل می‌کند.

اجرای حالت نوسانی در زانوها به هنگام ایجاد قوس‌ها (در قله و دره قوس خمتر و در جاهای دیگر خم-کمی حالت جهش برای ورود از وی به وی معکوس) میتواند به زیبایی اجرای این ترفند بیفزاید.

استفاده از الگوی گچی به صورت وی و وی ریورز شکل در بین موانع به صورت متناوب می‌تواند ترسیم و شکل‌گیری ذهنی ترفند را تسهیل کند.

 

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link