اسلاید موازی[1] در اسکیت‌سواری اینلاین

1. در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. در الگوی پارالل قرار گرفته و زانوهای خود را خم کنید و با حالتی شبیه به اسکات لگن را پایین بیاورید.

3. برای افزایش شتاب مورد نیاز برای ایجاد اسلاید حرف s  را بعنوان الگوی اجرا در نظر بگیرید و با عبور مارپیچ‌گونه از قسمت پایین اِس در قسمت دوم اسکیت پای راست را بعنوان تکیه‌گاه و با زانوی خم‌تر و لبه بیرونی زیر بدن نگه می‌داریم و اسکیت پای چپ را به حالت سیزر نصفه مخالف با جهت اجرا کمی جلوتر و با زانوی خم و لبه داخلی بیشتر نسبت به اسکیت پای راست قرار می‌دهیم.

4. با گشتاور ناگهانی نود درجه‌ای صفحه لگنی از راست به چپ وزن بدن را برای ایجاد نیرو بر لبه‌های ایجاد شده در اسکیتها از طریق زانوهای خم‌تر پای راست و زانوی خم پای چپ استفاده می‌کنیم.

5. عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله کمر) را به خوبی حفظ کنید.

6. دست راست کمی بالاتر از راستای شانه و به همراه سر و شانه عقب و عمود منصف بر اجرای اسلاید یا همان پهلوی پای راست نگه می‌داریم و دست چپ را در جلو و همراستای شانه، پهلوی پای چپ نگه‌می‌داریم.

* برای هماهنگی در آموزش، اسلاید موازی به سمت راست بدن را تشریح کردم.

* آشنایی با حرکت سیزر، لبه‌های متناظر، اسلالوم دوپا برای اجرای این اسلاید ضروری است.

* این اسلاید شباهت‌های زیادی به سیزر اسلاید یا هاکی استاپ دارد.

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] parallel slide