سیزر اسلاید یا هاکی استاپ در اسکیت‌سواری اینلاین[1]


1. در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. در الگوی سیزر قرار گرفته و با پر کردن ساق پای جلو، زانو را خم کرده و وزن را در حالت لانج به پای جلو منتقل و آن‌ را بر روی لبه خارجی محور کنید.

3. همزمان با انجام مرحله قبل نسبت به ایجاد گشتاور از بالاترین نقطه بدن (سر، شانه یا دستان باز تا لگن، زانو و اسکیت پای جهت) به سمت جهت اقدام کنید، طوری که تجسم فضایی آن به دنبال گرداندن یک توپ یا یک سینی بزرگ در راستای جهت باشد.

4. وزن را بر روی پای جلو حفظ کنید.

5. عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله کمر) را به خوبی حفظ کنید.

6. در تمام زمان اجرای این اسلاید دست‌ها را همراستای شانه نگهداشته و همراه سر و شانه رو به عقب و در راستای عمود بر پای تکیه‌گاه نگهدارید.

* آشنایی با حرکت سیزر، لبه‌های متناظر، لانج برای اجرای این اسلاید ضروری است.

* این اسلاید شباهت‌های زیادی به پارالل اسلاید دارد.

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] scissor slide or hockey stop