اسلاید سول[1]

 

1. در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. در الگوی پارالل قرار گرفته و زانوهای خود را خم کنید و با حالتی شبیه به اسکات لگن را پایین بیاورید.

3. بر روی پای تکیه‌گاه در همان حالت نشسته باقی مانده و با پای دیگر حرکت کات (c شکل) را تا نیمه انجام دهید.

4. اسکیت پای تکیه‌گاه به صورت عمود و با زانوی خم زیر سر و اسکیت پای اسلاید به صورت لبه داخلی با زانوی صاف و کاملاً کشیده قرار بگیرد.

5. عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله کمر) را به خوبی حفظ کنید.

6. دست پای اسلاید را در جلو و دست پای تکیه‌گاه را در عقب یا پهلوی مسیر حرکت نگهدارید.

7. به تدریج وزن را بر روی پای تکیه‌گاه بیشتر و بر روی پای اسلاید کم کنید.

8. با کامل شدن وضعیت مرحله قبل به تدریج اسکیت پای اسلاید را در امتداد مسیر (c شکل) کات کمی به جلو و دورتر کنید و همزمان پنجه پای اسلاید را کمی به داخل بچرخانید.

9. اسلاید و کشیده شدن همزمان هر چهار چرخ اسکیت پای اسلاید را شروع کنید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] soul slide